• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 6947 / 12.01.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522, 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КК на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, с който се променя северната регулационна граница на кв.Долно Езерово и се продължава обслужваща улица с о.т. 60-о.т.19-о.т.18-о.т.17-о.т.16 в северна посока, като се обособяват нови о.т. 202 и о.т.198; провеждат се нови обслужващи улици с о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.197-о.т.198-о.т.199-о.т.200-о.т.201-о.т.202-о.т.203-о.т.204 и се предвижда нов крайуличен паркинг за 40 бр. автомобила, като част от уличната регулация; обособяват се нови квартали 100, 101 и 102, по плана на кв.Долно Езерово, като в кв.5 се урегулират нови УПИ ІХ-656, с отреждане „за складова база и безвредно производство“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.656 по КК на гр.Бургас, УПИ VІІІ-655 и УПИ VІІ-654 с отреждане „за жилищно строителство“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.655 и 07079.825.654 по КК на гр.Бургас, с приложен процент на редукция за трите имота от 7.08% и нов УПИ VІ-643, с отреждане „за ниско жилищно застрояване“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.643 по КК на гр.Бургас; в кв.7 се урегулират нови УПИ ІV-644, V-645, VІ-646, с отреждане „за ниско жилищно строителство“, за ПИ с проектни идентификатори 07079.825.644, 07079.825.645, 07079.825.646 по КК на гр.Бургас и нов УПИ VІІ-647, с отреждане „за озеленяване и трафопост“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.647 по КК на гр.Бургас; в кв.100 се урегулират нов УПИ I-609 отреден за „озеленяване, КОО и трафопост“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.609 по КК на гр.Бургас и нови УПИ II-610, III-611, IV-612, V-613, VI-614, VII-615, VIII-616, IX-617, X-618, XI-619, XII-620, XIII-621, XIV-622, XV-623, XVI-624, XVII-625, XVIII-626, XIX-627, XX-628, с отреждане „за жилищно строителство", за ПИ с проектни идентификатори 07079.825.610, 07079.825.611, 07079.825.612, 07079.825.613, 07079.825.614, 07079.825.615, 07079.825.616, 07079.825.617, 07079.825.618, 07079.825.619, 07079.825.620, 07079.825.621, 07079.825.622, 07079.825.623, 07079.825.624, 07079.825.625, 07079.825.626, 07079.825.627, 07079.825.628 по КК на гр.Бургас; в кв.101 се урегулират нови УПИ I-629, II-630, III-631, IV-632, V-633, VI-634, VII-635, VIII-636, IX-637, X-638, XI-639, XII-640, XIII-641, XIV-642, с отреждане „за жилищно строителство“, за ПИ с проектни идентификатори 07079.825.629, 07079.825.630, 07079.825.631, 07079.825.632, 07079.825.633, 07079.825.634, 07079.825.635, 07079.825.636, 07079.825.637, 07079.825.638, 07079.825.639, 07079.825.640, 07079.825.641, 07079.825.642 по КК на гр.Бургас; в кв.102 се урегулира нов УПИ I-648, с отреждане „за техническа инфраструктура“, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.648 по КК по гр.Бургас – публична общинска собственост, с предвидено във всички УПИ ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона Жм, както следва: Височина до 10,00м, Пзастр до 60%, Кинт до 1.2 и Позел мин. 40%

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1374
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.