• Докладни записки

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7303 / 05.04.2018 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на изменение на ПУП – ПР на кв.82, по плана на зона „Г“ и част от плана на Зона „Д“, с който се изменя регулационния план на зона „Г“ в частта, контактна зона на двата плана, при съобразяване с регулационния план на зона „Д“, променят се границите на кв.82 и се обособява нов кв.82А; запазва се улица с о.т.519 – о.т.520в (нова) – о.т.520г (нова) – о.т.1207 – о.т.1206 – о.т.1 -  о.т.1205 – о.т.1209 – о.т.1210 – о.т.1211 – о.т.1212 – о.т.1212а (нова),  отпадат  улица с о.т.520 - о.т.521 – о.т.522 – о.т.524 и улица с о.т.520 – о.т. 525 - о.т.526 – о.т.538 – о.т.539, предвиждат се нова тупикова улица, с габарит 7м, с нови о.т.1205а - о.т.1205б и обслужваща улица с о.т.1210 – о.т.1210а (нова) – о.т.527е (нова) – о.т.527д (нова)  – о.т.527г (нова)  – о.т.527а – о.т.528 и се обособява нов паркинг, с о.т.1210а и о.т.1210б, като част от уличната регулация, като в кв.82 се урегулира нов УПИ XXII-675, отреден – „за жилищно строителство“, с площ от 645м2, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.675 по КК на гр.Бургас, при условията на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, с приложена редукция от 25%, променят се границите на УПИ II, отреден – „за терен за ВиК“, като същият става УПИ II-671, отреден за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.671 по КК на гр.Бургас и на УПИ III, отреден  - „за жилищно строителство“, като същият става УПИ III-489, отреден  - „за жилищно строителство и ТП“, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.489 по КК на гр.Бургас, променят се регулационните граници на УПИ I и УПИ XI, отредени – „за озеленяване“, като се увеличават площите им; в кв.82А се запазват съществуващите УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
418
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.