• Докладни записки

Докладна записка № 08 - 00 4055 / 13.11.2015 г.

от инж. Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно:
1. Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици с о.т.24а-о.т.24-о.т.28-о.т.29, о.т.24-о.т.25-о.т.26 и о.т.25-о.т.27-о.т.28 за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 07079.5.1485 и 07079.5.1486 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 5/Пп по ОУП на гр.Бургас (в местност „Елентарла“, землище кв.Долно Езерово)
2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод за захранване на имоти с идентификатори 07079.5.1485 и 07079.5.1486 по КК на гр.Бургас (в местност „Елентарла“, землище кв.Долно Езерово), в контактна зона на урбанизираната територия

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1012
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.