• Докладни записки

Докладна записка № 08 - 00 4337 / 05.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхвата от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по план на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.4.763 и 07079.4.810 по КК, землище кв. Лозово - общинска собственост, и двата с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път; вид територия - земеделска

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
761
ОБНОВЕНО:
08.02.2016 - 09:38
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.