• Новини
  • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 17.12.2015 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 17.12.2015 година  (четвъртък) от 9:00 часа, с продължение на 18.12.2015 година (петък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД

1.ОбС 08-00-4130 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009 г. Протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011 г., Протокол № 5, т.11 от 22.12.2011 г., Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013г. 

2.ОбС 08-00-4131 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г., с последващи изменения 

3.ОбС 08-00-4163 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

4.ОбС 08-00-4125 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2016 г. 

5.ОбС 08-00-4156 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за промяна на границите на зоните и зоните в населените места по смисъла на чл. 6, ал. 7, от Приложение 2 на Закона за местните  данъци и такси

6.ОбС 08-00-4158 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с нови резервни обекти по проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” 

7.ОбС 08-00-4140 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на Решение, съгласно Протокол №3 от проведеното на 26.11.2015 г. трето заседание на Общински съвет - Бургас относно участие на Община Бургас като партньор за създаване на публично-частно партньорство и подаване на Заявление за подпомагане по 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19” Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

8.ОбС 08-00-4138 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България  за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

9.ОбС 08-00-4160 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 2015 г.

10.ОбС 08-00-4137 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за поемане на общински дълг за финансиране на проект за изграждане  на проектиране и  изпълнение на строеж за  обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за  футбол с трибуни  и обслужващи сгради“ в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, финансиран чрез дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД 

11.ОбС 08-00-4155 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Актуализиране размера на разхода във връзка с прилагане на принудителна административна мярка – принудително задържане на ППС чрез техническо средство

12.ОбС 08-00-4132 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет - Бургас 

13.ОбС 08-00-4054 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно:

1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на трасе на захранващ водопровод предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод до ПИ 000187 в землището на с.Изворище, община Бургас, през ПИ 000197 по КВС на землище с.Изворище - общинска собственост.

2.    Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на трасе на захранващ ел.кабел предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на външно ел.захранване от съществуваща мрежа НН от ПИ 000332 до ПИ 000187 в землището на с.Изворище, община Бургас, през ПИ 000197 и 000332 по КВС на землище с.Изворище - общинска собственост. 

14.ОбС 08-00-4055 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно:

1. Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици с о.т.24а-о.т.24-о.т.28-о.т.29, о.т.24-о.т.25-о.т.26 и о.т.25-о.т.27-о.т.28 за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 07079.5.1485 и 07079.5.1486 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 5/Пп по ОУП на гр.Бургас (в местност „Елентарла“, землище кв.Долно Езерово)

2. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод за захранване на имоти с идентификатори 07079.5.1485 и 07079.5.1486 по КК на гр.Бургас (в местност „Елентарла“, землище кв.Долно Езерово), в контактна зона на урбанизираната територия 

15.ОбС 08-00-4056 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №3062/09.11.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на 2 бр. кабелни линии 20кV от УПИ І, кв.7 по плана на в.з. „Минерални бани“ до ТП„ТКЗС Банево“, преминаващо през имоти с пл.№№ 060023, 060024 и 060025 по КВС, землище кв.Банево, гр.Бургас.

16.ОбС 08-00-4159 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:1. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас.

2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изграждане на трасе на канализационен колектор предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, в частта извън границите на урбанизираната територия, през следните общински имоти : ПИ 0.87 - в землището на кв.Ветрен; ПИ 0.93, 0.131, 0.138, 0.139, 0.153, 0.201, 0.264 и 30.102 – в землището на кв.Банево; ПИ 2.70, 2.91, 2.92, 2.158, 2.172, 2.204, 2.205, 2.206, 2.216 и 2.296 – в землището на гр.Бургас; ПИ 0.22, 0.38, 0.45, 0.52, 0.116, 0.120, 0.121, 0.188, 0.197, 0.311, 0.312, 0.313, 0.38, 11.15 и 800.16 – в землището на кв.Рудник и Черно море.

3. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на:

 - части от ПИ 0.131, 0.139, 0.153 и 0.201 в землището на кв.Банево, общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера“ за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас;                                        - части от ПИ 0.311 и 0.313 в землището на кв.Рудник и Черно море, общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера“ за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас

17.ОбС 08-00-4145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

18.ОбС 08-00-4147 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща УПИ XIII в кв.7 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

19.ОбС 08-00-4148 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/510 кв.м. ид. части от УПИ VIII-700 в кв. 47, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

20.ОбС 08-00-4149 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и Михаил и Ганка Едреви, чрез извършване на доброволна делба на УПИ І и УПИ ІІ-1299 в кв. 49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас

21.ОбС 08-00-4150 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VII-38  И УПИ VIII-38 в кв. 1 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частна общинска собственост

22.ОбС 08-00-3731 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне с безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ І-300, в кв. 105, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Вола" №3, за Дом на писателите, с обособен музеен кът на бургаския и европейски поет Христо Фотев на Сдружение с нестопанска цел  „Бургаска писателска общност” и осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване дейността на Сдружение с нестопанска цел „Бургаска писателска общност”

23.ОбС 08-00-4151 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Усмивка”

24.ОбС 08-00-4146 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 16 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. (Протокол №3)

25.ОбС 08-00-4153 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общите събрания на "Технологичен център по екология и природни ресурси" ООД (в ликвидация) и определяне позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

26.ОбС 08-00-4142 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

27.ОбС 08-00-4157 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решение по т. 43 от проведеното на 26.11.2015 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №3/26.11.2015 г.), относно определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК

28.ОбС 08-00-4118 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община 

29.ОбС 08-00-4122 Докладна записка от Николай Асенов Тишев – общински съветник, относно: Промяна на персоналния състав на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и на Постоянната комисия за младежта и спорта 

30.ОбС 08-00-4096 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2016 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г.

31.ОбС 08-00-4144 Докладна записка от Марина Гроздева – директор на дирекция „Вътрешен одит”, относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2014 г.

32.ОбС 08-00-4143  Докладна записка от Марина Гроздева – директор на дирекция „Вътрешен одит”, относно: Приемане на Анекс №1 за изменение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2015 – 2017 година и Годишен план за одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.

33.ОбС 08-00-4101 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно:  Ремонт на помещение за втори компютър томограф за нуждите на съществуващия и предстоящ за закупуване линейни ускорители на „КОЦ – Бургас” ЕООД 

34.ОбС 08-00-4102 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на  „Комплексен онкологичен център Бургас" ЕООД, относно: Закупуване компютър томограф  за „КОЦ – Бургас” ЕООД

35.ОбС 08-00-4152 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при „Комплексен онкологичен център – Бургас" ЕООД 

36.ОбС 08-00-4128 Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

37.ОбС 08-00-4141 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на Спортно състезание по бягане и колоездене на 17.01.2016 г. (в навечерието на Атанасовден) и заплащане на такси към Европейския съюз във връзка с организиране и провеждане на Европейско първенство по триатлон мъже/ жени до 23 години – Бургас, 17-19.06.2016 г. 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
2735
ОБНОВЕНО:
24.06.2016 - 11:36
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.