• Новини
 • Важни съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

В изпълнение на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.05.2019 г., отразено в Протокол №57:

 

Общински съвет – Бургас открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Бургас, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас;

1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение №1, Приложение №1а)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2, Приложение №2а);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3, Приложение №3а);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

 

Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Бургас, подраздел новини, в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

 

3. В срок до 05.07.2019 г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас, подават в деловодството на Общински съвет – Бургас, в сградата на Община Бургас, ул. Александровска №26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а),  ведно със следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

 

 

 • Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд
 1. Приложение № 1
 2. Приложение № 2
 3. Приложение № 3
 4. Приложение № 4
 5. Приложение № 5

 

 • Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд
 1. Приложение № 1а
 2. Приложение № 2а
 3. Приложение № 3а
 4. Приложение № 4а
 5. Приложение № 5

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1963
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.