• Одобрени ПУП

ОДОБРЕН проект за изменение на ПУП – План за регулация на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобри изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас, с което уличната регулация се измества в северозападна посока за осигуряване на необходимия габарит за изграждане на 3 ленти за движение в посока от север към юг, с което се засягат ПИ с идентификатори 07079.605.324, 07079.659.33 и 07079.659.34 по КК на гр.Бургас, посочени в таблица с баланс на територията, съгласно черните, червените, сините, кафявите и зелени линии и надписи в приложения проект.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
672
ОБНОВЕНО:
28.06.2017 - 13:46
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.