• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 26.04.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4652 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.

 

2. ОбС 08-00-4584 Докладна записка от Николай Асенов Тишев – общински съветник от БСП, относно: Изменение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона 

 

3. ОбС 08-00-4616 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

 

4. ОбС 08-00-4655 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на промени в транспортната схема на Община Бургас и утвърждаване на Тарифна политика

 

5. ОбС 08-00-4640 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

 

6. ОбС 08-00-4641 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, компонент 2 „Спортни училища“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ 

 

7. ОбС 08-00-4635 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Изменение на срока за предявяване за плащане на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите,  Програмен оператор по програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014 по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас“/ „Integrated management of flood risk in Burgas municipality (IMFR)“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №: Д- 34-16/ 08. 04. 2015г., който се изпълнява от Община Бургас.

 

8. ОбС 08-00-4618 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет "Европейски политики и програми" Община Бургас, относно: Разкриване на услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на Община Бургас“ като делегирана от държавата дейност

 

9. ОбС 08-00-4610 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на   строеж  на  „ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ в кв.13 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас

 

10. ОбС 08-00-4632 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр.Бургас, местност „Край село“, землище Долно Езерово и ПУР за нова обслужваща улица до имота

 

11. ОбС 08-00-4594 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас,  относно: Допускане поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016 г. заседание, отразено в Протокол №7 

 

12. ОбС 08-00-4654 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно:Допълване на План-програма за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл.1, ал.2, т.6; чл.3, ал.2 и чл.3, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

 

13. ОбС 08-00-4656 Докладна записка от Даниела Веселинова Иванова-Алексиева – управител на дружество „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, относно: Участие в открита процедура за конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 

 

14. ОбС 08-00-4617 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас за периода 22.07.2014 г. 22.03.2016 г. 

 

15. ОбС 08-00-4606 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Доклади за осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2015 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009г. 

 

16. ОбС 08-00-4624 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Бургас през 2017 година 

 

17. ОбС 08-00-4636 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Закупуване от Община Бургас на УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ, частна собственост, в кв.26 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, във връзка с изграждане на площад в центъра на населеното място

 

18. ОбС 08-00-4608 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост за образователни нужди чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

19. ОбС 08-00-4634 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Българска aсоциация на пенсионерите обединени – Бургас“

 

20. ОбС 08-00-4646 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, за текущата 2015/2016 стопанска година

 

21. ОбС 08-00-4663 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс 

 

22. ОбС 08-00-4661 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование", относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс 

 

23. ОбС 08-00-4620 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем на имоти, собственост на „Благоустройствени строежи" ЕООД, чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години

 

24. ОбС 08-00-4563 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ V-68, в квартал 14 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на Общината 

 

25. ОбС 08-00-4639 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-193, в квартал 16 по плана на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имот

 

26. ОбС 08-00-4623 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ XI-1040013 в кв. 57 по плана на с.Маринка, Община Бургас

 

27. ОбС 08-00-4612 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Четвърто районно управление на ОДМВР – Бургас, временно и безвъзмездно управление върху недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в зона „А“ ж.р.Меден Рудник, гр. Бургас 

 

28. ОбС 08-00-4561 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас 

 

29. ОбС 08-00-4609 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв.6 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас 

 

30. ОбС 08-00-4630 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.501.285 по КККР на гр. Бургас, ж.к. Изгрев“ 

 

31. ОбС 08-00-4611 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба  на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 8 (жилищен), апартамент №54, на наемател, настанен по административен ред 

 

32. ОбС 08-00-4637 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. Възраждане“, блок № 32, вход 1, етаж 7, апартамент № 19 – ляв, на наемател настанен по административен ред

 

33. ОбС 08-00-4642 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к. „Възраждане”, блок № 42, вход 5, етаж 2, апартамент среден, на наемател, настанен по административен ред

 

34. ОбС 08-00-4621  Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Осигуряване на финансиране, чрез банков кредит и банкови гаранции, с цел стабилизиране на Благоустройствени строежи“  ЕООД

 

 35. ОбС 08-00-4625 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Отпускане на финансови средства на ГРЕ "Георги Стойков Раковски" за участие в международен фестивал в Прага

 

36. ОбС 08-00-4613 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Право на 80% от разходите за транспорт на щатни изпълнители от ПФА „Странджа“ – Бургас

 

37. ОбС 08-00-4631 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на „Дентален център I – Бургас“  ЕООД

 

38. ОбС 08-00-4649 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно: Избор на управител на „Медицински център I - Бургас"  ЕООД

 

39. ОбС 08-00-4650 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт", при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „Медицински център II - Бургас“ ЕООД 

 

40. ОбС 08-00-4651 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт”, при Община Бургас, относно:  Избор на управител на „Медицински център III - Бургас“ ЕООД

 

41. ОбС 08-00-4622 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ в полза на физическо лице – Славена Любомирова Цветанова – Сурчева за дъщеря й Таня Димитрова Сурчева

 

42. ОбС 08-00-4607 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

43. ОбС 08-00-4588  Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

44. ОбС 08-00-4643 Докладна записка от Константин Бачийски – председател на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК       „Черноморец“, относно: Отчет за дейността и удължаване срока на Временна комисия за проучване и оценка на текущото състояние на ПСФК „Черноморец"

 

45. ОбС 08-00-4633 Докладна записка от Георги Дражев – общински съветник от НФСБ и СЕК, относно: Създаване на Граждански експертен съвет – „Съвет на мъдреците“ към Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации 

 

46. ОбС 08-00-4644 Докладна записка от Радостин Апостолов Панайотов – управител на „Бургасинвест“ ООД, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „Бургасинвест“ ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

47. ОбС 08-00-4653 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

48. ОбС 08-00-4691 Докладна записка от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/83, 07079/83а, 07079/84 и 07079/88, по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

49. ОбС 08-00-4704 Докладна записка от Калчо Белов - председател на Постоянната комисия по младежта и спорта, както и от група съветници по приложен списък, относно: Приемане на решение за безвъзмездно придобиване от Община Бургас на акции до размер на 51% от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“, ЕИК 203123031 и участие на Община Бургас като акционер в дружеството

 

50. ОбС 08-00-4706 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Определяне характера на собствеността на УПИ ІІ, в кв. 15б, по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и одобряване споразумение за сътрудничество и съвместна дейност

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет – Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1535
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:01
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.