• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 30.05.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6127 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2016 г. – 30.04.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-6128 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение „Интегриран модел за управление на градската мобилност – I етап“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  

 

 1. ОбС 08-00-6156 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" , относно: Приемане на Годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2016 година

 

 1. ОбС 08-00-5819 Искане от Инициативен комитет, относно: Връщане на пешеходната пътека на бул. „Стефан Стамболов“ – в частта между ул. „Одрин“ и бул. „Сан Стефано“ и за разрешение на временно спиране пред жилищни сгради в  същия отсек 

 

 1. ОбС 08-00-6159 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 2017/2018 година на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6157 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика" , относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6155 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете и одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6130 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица, в територията на бивш стопански двор, кв.Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас,  в предвиденото разширение на населеното място. 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица, в територията на бивш стопански двор, кв. Долно Езерово, гр.Бургас, в устройствена зона 6/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас,  в предвиденото разширение на населеното място 

 

 1. ОбС 08-00-6152 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП- ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98 и о.т. 99 по плана на ПЗ „Юг – Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място. 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица от о.т. 98 и о.т. 99 по плана на ПЗ „Юг – Запад“ до о.т. 1039 по плана на Зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, в устройствена зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място 

 

 1. ОбС 08-00-6132 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от о.т.1, по одобрен ПУР, с Решение №10-14/29.05.2012г. на Общински съвет Бургас до път ІІ-79 „Средец - Бургас“, попадащи в устройствени зони 5/Смф1, 27/Смф и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.8.312, 07079.8.378 и 07079.8.356 по КК на гр.Бургас - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от о.т.1, по одобрен ПУР, с Решение №10-14/29.05.2012г. на Общински съвет Бургас до път ІІ-79 „Средец - Бургас“, попадащи в устройствени зони 5/Смф1, 27/Смф и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място,  преминаващи през ПИ ид.07079.8.356 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, с начин на трайно ползване - пасище. 3. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ,  отреден - „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от о.т.1, по одобрен ПУР, с Решение №10-14/29.05.2012г. на Общински съвет Бургас до път ІІ-79 „Средец - Бургас“, попадащи в устройствени зони 5/Смф1, 27/Смф и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място. 4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр.Бургас, за обособяване на УПИ,  отреден - „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура от о.т.1, по одобрен ПУР, с Решение №10-14/29.05.2012г. на Общински съвет Бургас до път ІІ-79 „Средец – Бургас“, попадащи в устройствени зони 5/Смф1, 27/Смф и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място

 

 1. ОбС 08-00-6131 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т.199, се урегулират 19 бр. нови УПИ – УПИ I-1462 за социална инфраструктура, УПИ XV-1476 за озеленяване и ТП и УПИ II–1463, УПИ III–1464, УПИ IV–1465, УПИ V–1466, УПИ VI–1467, УПИ VII–1468, УПИ VIII–1469, УПИ IX–1470, УПИ X–1471, УПИ XI–1472, УПИ XII–1473, УПИ XIII–1474, УПИ XIV–1475, УПИ XVI-1477, УПИ XVII-1478, УПИ XVIII-1479, УПИ XIX-1480 отредени „за жилищно строителство“, с предвиждане в тях на ниско свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния до регулационни граници, при условията на чл.31, ал.5 от ЗУТ, с устройствени показатели: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1, Височина до 8.5м и Позел. мин. 50%, в устройствена зона Жм1, в разширение на населеното място съгласно действащ ТУП на с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица, с приложен процент на редукция – 18%

 

 1. ОбС 08-00-6129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“, в землището на гр.Българово, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6081 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 28.03.2017г, отразено в Протокол №25 за одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за  осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с действащата регулация на населеното място при улица с о.т.12 от регулацията на кв.Ветрен до о.т.134 на улица завършваща до западната граница на бивш ПИ 019003, бивш м.19 по КВС, бивша м.Кантона , ПИ ид.07079.12.15 по КК на гр.Бургас с тупик

 

 1. ОбС 08-00-6149 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна по реда на чл.21, ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на реална част, попадаща в улица от имот, собственост на Българската православна църква, подлежаща на отчуждаване, с имот – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-6142 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията" – гр. Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Бургас, ул."Юрий Венелин" №2

 

 1. ОбС 08-00-6143 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Бургас, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ подблоково помещение с административен адрес: гр. Бургас, ж.к."Лазур", бл.89,партер до вх. А

 

 1. ОбС 08-00-6146 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно управление на Агенция по заетостта - гр.София, за осъществяване дейността на Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ (ДРСЗ) гр.Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6139 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“

 

 1. ОбС 08-00-6114 Докладна записка от Калояна Живкова Петкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Спиране действието на договор за ползване на общински нежилищен    имот – частна общинска собственост между Народно читалище „Хамалогика 2014” и Община Бургас за срок от два месеца

 

 1. ОбС 08-00-6140 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХ-802, кв. 69 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6141 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“ 

 

 1. ОбС 08-00-6144 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в квартал Рудник - квартал Черно море, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

 

 1. ОбС 08-00-6145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул."Александровска" №147, вх.3, ет.2, ап.5, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-6138 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.48, вх.3, ет.4, ап.№9, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-6120 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Промяна в наименованието на  Профилирана гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“ – Бургас в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-6117 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ към Община Бургас в ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“

 

 1. ОбС 08-00-6163 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1184/15.05.2017 г., относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения 

 

 1. ОбС 08-00-6125 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет – Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6116 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6121 Докладна записка от Димчо Грудев Грудев – общински съветник и председател на временната комисия за подбор на председател и секретар на Общински съвет по наркотични вещества, относно: Избор на председател и временно изпълняващ длъжността секретар на Общински съвет по наркотични вещества

 

 1. ОбС 08-00-6136 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-6137 Докладна записка от Калояна Живкова Петкова, Костантин Йорданов Луков, Димитър Илиев Людиев и Георги Петров Дракалиев, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по шахмат за девойки в Монтевидео, Уругвай и на Европейско първенство по шахмат за девойки в Мамая, Румъния на състезателката на ШК „Бургас 64” Нургюл Салимова

 

 1. ОбС 08-00-6133 Докладна записка от Георги Дражев – общински съветник, относно: Инвестиционно намерение и откриване на работни места на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-5952 Искане от Станислав Петков Петков за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-6173 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и  сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“, "Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

 

 1. ОбС 08-00-6188 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот – УПИ ХІ-594, кв. 63 по плана на с. Равнец, общ. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6158 Питане от Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Сигнали от организации и граждани за неправилно паркиране

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1172
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.