• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №34 ОТ ДАТА 28.11.2017 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-5619 Отчет от Евгений Николов Мосинов – общински съветник от групата на БСП, относно: Проведено увеличение на капитала на Професионален Футболен Клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД

 

 1. ОбС 08-00-6727 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-6750 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6744 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6738 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016г., Протокол № 26/25.04.2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6621 Докладна записка от Петко Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Приемане на промени в Тарифния план по Договор за обществена услуга между Общински съвет – Бургас, Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6770 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за промяна на категорията на част от кварталите на гр. Бургас по смисъла на чл. 6 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси

 

 1. ОбС 08-00-6766 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас, като партньор на Сдружение „ПроБудник“ и СНЦ „Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ в проектни предложения при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

 

 1. ОбС 08-00-6769 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 02 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

 1. ОбС 08-00-6767 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. „Александровска“ 26 по процедура BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

 

 1. ОбС 08-00-6718 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6765 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Бургас и утвърждаване цени за продажба на дървесина за 2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6771 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието „Почетна значка на Община Бургас“ на гражданина Николай Желев Танев

 

 1. ОбС 08-00-6752 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I и УПИ II, ПИ с идентификатор 07079.820.124 и ПИ с идентификатор 07079.820.221 по КК на гр. Бургас, кв.15 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас  - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, Х, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, ПИ с идентификатори 07079.820.183, 07079.820.182, 07079.820.197, 07079.820.198, 07079.820.199, 07079.820.200, 07079.820.201, 07079.820.204, 07079.820.205, 07079.820.220, 07079.820.219, 07079.820.218, 07079.820.206, 07079.820.203, 07079.820.202, 07079.820.196, 07079.820.185, 07079.820.184  по КК на гр. Бургас, кв.16 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, ПИ с идентификатори 07079.820.153, 07079.820.174, 07079.820.173, 07079.820.172, 07079.820.171, 07079.820.170, 07079.820.169, 07079.820.155, 07079.820.154 по КК на гр. Бургас, кв.17 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, ПИ с идентификатори 07079.820.122, 07079.820.123, 07079.820.125, 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137, 07079.820.138, 07079.820.139, 07079.820.140, 07079.820.141, 07079.820.142 по КК на гр. Бургас, за обособяване на нови УПИ, с отреждане – „за жилищно строителство“, „за обществено обслужване“, „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура“, промяна на устройствената зона и показателите на застрояване, в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП - ПУР на обслужваща улица от о.т.2 – о.т.1 – о.т.144 – о.т.145 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за кв.5 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I и УПИ II, ПИ с идентификатор 07079.820.124 и ПИ с идентификатор 07079.820.221 по КК на гр. Бургас, кв.15 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Х, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, ПИ с идентификатори 07079.820.183, 07079.820.182, 07079.820.197, 07079.820.198, 07079.820.199, 07079.820.200, 07079.820.201, 07079.820.204, 07079.820.205, 07079.820.220, 07079.820.219, 07079.820.218, 07079.820.206, 07079.820.203, 07079.820.202, 07079.820.196, 07079.820.185, 07079.820.184 по КК на гр. Бургас, кв.16 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, ПИ с идентификатори 07079.820.153, 07079.820.174, 07079.820.173, 07079.820.172, 07079.820.171, 07079.820.170, 07079.820.169, 07079.820.155, 07079.820.154 по КК на гр. Бургас, кв.17 по плана на кв. “Сарафово“, гр. Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, ПИ с идентификатори 07079.820.122, 07079.820.123, 07079.820.125, 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137, 07079.820.138, 07079.820.139, 07079.820.140, 07079.820.141, 07079.820.142 по КК на гр. Бургас, за обособяване на нови УПИ, с отреждане – „за жилищно строителство“, „за обществено обслужване“, „за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура“, промяна на устройствената зона и показателите на застрояване, в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП - ПУР на обслужваща улица от о.т.2 – о.т.1 – о.т.144 – о.т.145 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6753 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр. Бургас до УПИ VII-10, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в устройствена зона 3/Оз по одобрения ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6755 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на актуализирана план – схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на УПИ I, отреден – „за районен парк“, кв.45, по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6740 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Промяна на предназначението на общински жилища

 

 1. ОбС 08-00-6745 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт на женски манастир "Света Богородица", землище кв. Горно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-6757 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2017/2018 г. и определяне на цена за ползването им

 

 1. ОбС 08-00-6760 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти – държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по дървообработване „Георги Кондолов“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6761 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на ОП „Туризъм“ – гр. Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособен обект, находящ се на партерния етаж в административната сграда на Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26

 

 1. ОбС 08-00-6756 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-2301 в кв.18 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.57 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6762 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-6759 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-133 в кв.13 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-6758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.338 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

 

 1. ОбС 08-00-6754 Докладна записка от д-р Людмил Трифонов за управителя на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД и Даниела Петкова за управителя на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД, относно: Отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на  „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД, на  „Медицински център III – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6746 Докладна записка от Ангел Божидаров – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Частична промяна на транспортната схема в Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6747 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-6748 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-6751 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-6715 Докладна записка от Милен Ненчев – зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6570 Искане от Инициативен комитет за преасфалтиране на алеите на ДГ №5 „Иглика“ гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6791 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков- председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас и на Комисията по реклама

 

 1. ОбС 08-00-6813 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.632 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6816 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6613 Питане от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Изграждане на сцена на открито в Парк Минерални бани

 

 1. ОбС 08-00-6776 Питане от Кирил Петков – общински съветник, относно: Приемане на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020г. и Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие изготвени в рамките на  проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на  политики и стратегически документи на Община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ 

 

 1. ОбС 08-00-6793 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Недопустимият вид на монумента, посветен на загиналите в Балканската, Първата и Втората световни войни

 

 1. ОбС 08-00-6794 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Състоянието на площада пред главния вход на Държавна опера – Бургас

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1960
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.