• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №37 ОТ ДАТА 30.01.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6963 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година 

 

 1. ОбС 08-00-6943 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на общата численост на общинска администрация, годишния размер на средствата за работни заплати и разпределението му по месеци за 2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6968 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Осигуряване на финансови средства за социални разходи за транспорт на определени групи граждани

 

 1. ОбС 08-00-6926 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркоместа на ул. „Поморийска“ от кръстовището с ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ до паркинг пред северен плаж

 

 1. ОбС 08-00-6937 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Реконструкция на ДГ „Райна Княгиня“

 

 1. ОбС 08-00-6960 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет 2018 година 

 

 1. ОбС 08-00-6897 Отчет на Димитър Николов – кмет на Община Бургас, изготвен на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА за изпълнение на решенията на Общински съвет – Бургас, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. юни 2017 г.  – м. ноември 2017 г.

 

 1. ОбС 08-00-6969 Докладна записка от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на
  територията на Община Бургас 

 

 

 1. ОбС 08-00-6945 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План на Община Бургас за противодействие на тероризма

 

 1. ОбС 08-00-6973 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на печалбата за 2017 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

 

 1. ОбС 08-00-6976 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Даване на съгласие за отпускане на допълнителна парична вноска на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6975 Докладна записка от д-р Христо Димитров Вълчев – прокурист на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД, относно: Намаляване на капитала на „Медицински център III – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6956 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за провеждане на процедура за доброволна последваща акредитация на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

 

 1. ОбС 08-00-6955 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о. „Острица 1“ и  с.о. „Острица 2“, в землищата на кв. Банево и  с. Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о. „Острица 1“ и  с.о. „Острица 2“, в землищата на кв. Банево и  с. Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6946 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на нова обслужваща улица от о.т.11 - о .т.11а - о.т.11б - о.т.11в до о.т.11г, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, преминаваща през ПИ с проектен идентификатор 07079.701.465 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, съгласно изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.2, кв.3 и кв.4, по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, одобрено с Решение по т.11/Протокол №29/25.07.2017г. на Общински съвет Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6948 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:
 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр. Бургас;
 •  от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д. Езерово, гр. Бургас,

преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.907, 07079.3.908, 07079.3.1076, 07079.3.1078, 07079.3.1209, 07079.3.1210, 07079.4.700, 07079.4.763, 07079.5.879,  07079.5.1340,  07079.5.1344,  07079.5.1345,  07079.5.1346  по КК на гр. Бургас - общинска собственост.

2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас;
 • от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр. Бургас;
 • от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д. Езерово, гр. Бургас,

преминаващи през ПИ с идентификатор 07079.3.908  по КК на гр. Бургас, общинска собственост – пасище, мера.

3. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.
 •  от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр. Бургас.
 • от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д. Езерово, гр. Бургас.

4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета  на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, в следните участъци:

 • от РШ на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.
 • от главен клон (отклонение) от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к. „Славейков“, гр. Бургас до о.т.43, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до о.т.902, по ПЗ „Север“, гр. Бургас.
 • от о.т.54, по плана на кв. Лозово, гр. Бургас до бивш стопански двор, кв. Д. Езерово, гр. Бургас.

 

 1. ОбС 08-00-6949 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.2.1445, 07079.2.1622, 07079.2.1623 и 07079.2.1626 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция „Изгрев“ до ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6950 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия – север“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.70, 07079.2.429, 07079.2.430, 07079.2.448, 07079.2.451 и 07079.2. 455 по КК на гр. Бургас, в землището на гр. Бургас и ПИ с пл.№№000045, 000048, 000097, 000124, 000125, 000126, 000146, 000188, 000249, 011015, 019022, 019031, 900028 и 900029, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.448 и 07079.2.451 по КК на гр. Бургас, в землището на гр. Бургас и ПИ с пл.№900029, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, общинска собственост – пасища, мери. 3. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището на гр. Бургас. 4. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник“, в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев“, в землището на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6954 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе  на главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от напорен водоем „Лъка“, Община Поморие до РШ на кв. Сарафово, Община Бургас, в участъка от точка на водовземане след ПИ 57491.3.3 по КК на гр. Поморие до РШ на кв. Сарафово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.1.348, 07079.1.375, 07079.1.541, 07079.1.610, 07079.1.634, 07079.1.374, 07079.1.415 по КК на гр. Бургас, общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-6962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на съсобствени УПИ ІХ-342, УПИ Х-344, УПИ ХV-общ. и УПИ ХVІ-343 в кв.29, кв. Банево, гр. Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

 

 1. ОбС 08-00-6947 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522, 07079.825.469, 07079.825.472, 07079.825.473, 07079.825.474, 07079.825.12, 07079.6.1321, 07079.825.540, 07079.825.542, 07079.825.543, 07079.825.544, 07079.825.498, 07079.825.39, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598 по КК на  гр. Бургас, попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, с който се променя северната регулационна граница на кв. Долно Езерово и се продължава обслужваща улица с о.т. 60-о.т.19-о.т.18-о.т.17-о.т.16 в северна посока, като се обособяват нови о.т. 202 и о.т.198; провеждат се нови обслужващи улици с о.т.194-о.т.195-о.т.196-о.т.197-о.т.198-о.т.199-о.т.200-о.т.201-о.т.202-о.т.203-о.т.204 и се предвижда нов крайуличен паркинг за 40 бр. автомобила, като част от уличната регулация; обособяват се нови квартали 100, 101 и 102, по плана на кв. Долно Езерово, като в кв.5 се урегулират нови УПИ ІХ-656, с отреждане „за складова база и безвредно производство“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.656 по КК на гр. Бургас, УПИ VІІІ-655 и УПИ VІІ-654 с отреждане „за жилищно строителство“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.655 и 07079.825.654 по КК на гр. Бургас, с приложен процент на редукция за трите имота от 7.08% и нов УПИ VІ-643, с отреждане „за ниско жилищно застрояване“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.643 по КК на гр. Бургас; в кв.7 се урегулират нови УПИ ІV-644, V-645, VІ-646, с отреждане „за ниско жилищно строителство“, за ПИ с проектни идентификатори 07079.825.644, 07079.825.645, 07079.825.646 по КК на гр. Бургас и нов УПИ VІІ-647, с отреждане „за озеленяване и трафопост“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.647 по КК на гр. Бургас; в кв.100 се урегулират нов УПИ I-609 отреден за „озеленяване, КОО и трафопост“, за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.609 по КК на гр. Бургас и нови УПИ II-610, III-611, IV-612, V-613, VI-614, VII-615, VIII-616, IX-617, X-618, XI-619, XII-620, XIII-621, XIV-622, XV-623, XVI-624, XVII-625, XVIII-626, XIX-627, XX-628, с отреждане „за жилищно строителство", за ПИ с проектни идентификатори 07079.825.610, 07079.825.611, 07079.825.612, 07079.825.613, 07079.825.614, 07079.825.615, 07079.825.616, 07079.825.617, 07079.825.618, 07079.825.619, 07079.825.620, 07079.825.621, 07079.825.622, 07079.825.623, 07079.825.624, 07079.825.625, 07079.825.626, 07079.825.627, 07079.825.628 по КК на гр. Бургас; в кв.101 се урегулират нови УПИ I-629, II-630, III-631, IV-632, V-633, VI-634, VII-635, VIII-636, IX-637, X-638, XI-639, XII-640, XIII-641, XIV-642, с отреждане „за жилищно строителство“, за ПИ с проектни идентификатори 07079.825.629, 07079.825.630, 07079.825.631, 07079.825.632, 07079.825.633, 07079.825.634, 07079.825.635, 07079.825.636, 07079.825.637, 07079.825.638, 07079.825.639, 07079.825.640, 07079.825.641, 07079.825.642 по КК на гр. Бургас; в кв.102 се урегулира нов УПИ I-648, с отреждане „за техническа инфраструктура“, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.825.648 по КК по гр. Бургас – публична общинска собственост, с предвидено във всички УПИ ново свободно ниско застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона Жм, както следва: Височина до 10,00м, Пзастр до 60%, Кинт до 1.2 и Позел мин. 40%

 

 1. ОбС 08-00-6982 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул. „Северна“ и ул. „Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв. „Долно Езерово“ до път BGS-1030, с цел осигуряване транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр. Бургас, местност „Край село“, землище „Долно Езерово“, попадащ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място  

 

 1. ОбС 08-00-6983 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на  задание за изработване на Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” – гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас 2. Разрешаване изработване на проект за Изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в  кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” - гр. Бургас, при условията на чл.134, ал.8 от ЗУТ 3.Предложение до Министъра на младежта и спорта за даване на съгласие за промяна на предназначението на УПИ VII в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт, атракции, благоустрояване и инфраструктура” и УПИ X в кв.4А по плана на ПЗ Юг-Запад, отреден съгласно действащ ПУП “за спорт атракции и инфраструктура”, с цел преотреждане на УПИ за нуждите на нов индустриален парк  

 

 1. ОбС 08-00-6961 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи общински нежилищни обособени обекти, находящи се на партера в жилищна сграда с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 57 в прохода между вх. 7 и вх. 8 и до вх. 8, за нуждите на сдружение „КАРИТАС СОФИЯ – КЛОН БУРГАС“

 

 1. ОбС 08-00-6965 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6970 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1. ОбС 08-00-6971 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти – общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ

 

 1. ОбС 08-00-6959 Докладна записка от Калояна Живкова Петкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Безвъзмездно ползване помещенията и наличната техника на Галерия – музей „Георги Баев” – Бургас за провеждане на  конференция  на тема „Да мислим екологично за бъдещето”

 

 1. ОбС 08-00-6964 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-6967 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІV, в квартал 56 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-6977 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХVII-458, в квартал 22 по ПУП-ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 

 1. ОбС 08-00-6966 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ I, УПИ III, УПИ VII и УПИ VIII в кв. 27а по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6972 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ в кв. 43 по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.246 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6957 Докладна записка от Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между „Диагностично-консултативен център Едно – Бургас“ ЕООД и Дом за медико-социални грижи за деца – Бургас при осигуряването на лекари със съответни специалности, медицински и други специалисти, обслужващ персонал за нуждите Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и  соматични увреждания и техните семейства, находящ се в гр. Бургас, кв. Ветрен

 

 1. ОбС 08-00-6974 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за отправяне на писмено предложение до Министъра на образованието за предоставяне на помещения за временно ползване за нуждите на Професионална гимназия по транспорт в сградата на Професионална гимназия по корабоплаване и риболов „Св. Никола“ – гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6958 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник в Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – кв. Рудник

 

 1. ОбС 08-00-6941 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Определяне на двама представители на държавни и/или общински културни институции за членове на Експертна комисия за управление на целевите средства по  Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6940 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-6942 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улица, находяща се в кв. Банево

 

 1. ОбС 08-00-6992 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на учредително събрание на организация за управление на Бургаски туристически регион 

 

 1. ОбС 08-00-6995 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие с оценката на непарична вноска в капитала на акционерно дружество „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ Ад с вносител Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7017 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Н. С. П., чрез майка й К. Канариева 

 

 1. ОбС 08-00-7018 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице –  Р. Петров  чрез Г. Ичеренска

 

 1. ОбС 08-00-7024 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-333, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона – гр. Българово“

 

 1. ОбС 08-00-7025 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център /КОЦ/–Бургас“ ЕООД за изграждане на „Онкологичен корпус“ на „КОЦ–Бургас“ ЕООД в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-339 в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.339 по КККР на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7026 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Ползване на кредит от „Чистота“ ЕООД от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или други финансови институции за финансиране на проект „Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас, к/с Меден рудник, бул. „Захари Стоянов“ по модела на договор с гарантиран резултат“ 

 

 1. ОбС 08-00-7027 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безплатно предоставяне на компост на всеки данъкоплатец, заплатил местни данъци и такса за битови отпадъци в срока, определен по чл.28, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

 

 1. ОбС 08-00-7030 Докладна записка от Георги Дражев – Председател на Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Сумгаит, Азербайджан

 

 1. ОбС 08-00-7031 Докладна записка от Георги Дражев – Председател на Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно:  Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и Югозападен район на гр. Москва

 

 1. ОбС 08-00-7032 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III – БУРГАС“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6884 Питане от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет – Бургас, относно: Приходи от концесии и наеми на плажове на територията на Община Бургас за 2017 г. 

 

 1. ОбС 08-00-6938 Питане от Румен Руменов Ангелов – общински съветник, относно: Състоянието на спортните съоръжения на Спортен комплекс „Славейков“ 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
840
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.