• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 27.02.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-7068 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №281/02.02.2018 г., относно: Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ 

 

 1. ОбС 08-00-7075 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Общинска програма за детето 2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7086 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас и председател на Местен обществен комитет (МОК) по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции при Община Бургас, относно: Приемане на Общинска стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, синдрома на придобитата имунна недостатъчност и сексуално здраве- Община Бургас, 2018 г. – 2023 г.

 

 1.  ОбС 08-00-7053 Годишен отчет за 2017 г. от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7093 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

 1. ОбС 08-00-7062 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №281/02.02.2018 г., относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

 

 1. ОбС 08-00-7061 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №281/02.02.2018 г., относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Изворище“, с. Изворище, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7094 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградени обекти по проект: „Улична водопроводна и канализационна мрежа, обслужваща имоти, попадащи на територията на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД–I-ви и II-ри етап на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7073 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план за обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“, с което част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, общинска собственост, с площ 1 415м2 се предвиди за разширение на територията на ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр. Българово, Община Бургас, с отреждане – „за техническа инфраструктура“. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план за обект: „Разширение на съществуваща п/ст „Бургас 400/110кV“, с което част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, общинска собственост, с площ 1 415м2 се предвиди за разширение на територията на ПИ с идентификатор 07332.119.282 по КК на гр. Българово, Община Бургас, с отреждане – „за техническа инфраструктура“

 

 1. ОбС 08-00-7074 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.501.1217 по КК на с. Маринка, с който при условията на чл.16 от ЗУТ от бивш ПИ с пл.№220, (по плана на с. Маринка, одобрен със Заповед №221/24.02.1973 г. на Председателя на ОНС Бургас), се урегулира нов УПИ VII-1217, в кв.40, по плана на с. Маринка, отреден – „за смесено предназначение“, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва: Пл. застр. до 40%, Кинт до 1.5, Нк.к. до 10 м (3 ет.), Позел. мин 30%, с приложена редукция от 18% (единен за цялото населено място) 

 

 1. ОбС 08-00-7101 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“, изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, чрез публичен оповестен конкурс 

 

 1. ОбС 08-00-7083 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижими имоти, представляващи УПИ V-379 и УПИ ХХV-380 в кв.18 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинска идеална част

 

 1. ОбС 08-00-7078 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.№43, вх.№2, ет.№6, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7079 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.№30, вх.№7, ет.№1, ап.№2, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7080 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.№14, вх.№1, ет.№7, ап.№6, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7081 Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №12(412), вход 1, етаж 6, апартамент №2-ляв, на наемател, настанен по административен ред  

 

 1. ОбС 08-00-7077  Докладна записка от инж. Чанка  Коралска –  за  кмет  на  Община Бургас, съгласно Заповед №281/02.02.2018 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година 

 

 1. ОбС 08-00-7095 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет и председател на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, относно: Допълване на План-програмата за работата на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)

 

 1. ОбС 08-00-7065 Докладна записка от Живко Табаков – общински съветник от Реформаторски блок, относно: Постъпило предложение за възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от „Международен симпозиум по скулптура – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7089 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на шевни машини и оверлог – общинска собственост, част от имуществото на управлявано от Дневен център за работа с деца на улицата към Община Бургас, на ОП „Общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци”- Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7084 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извършване на допълнителни ремонтни работи на ет. 3 в сградата „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД във връзка с наемното правоотношение с „Медицински център III – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7091 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-7042 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – За кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №258/30.01.2018 г. на кмета на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в извънредното общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Нефтохимик Бургас 1962“ АД, свикано на 15.03.2018 г. от 17.00 часа и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-7085 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД и ЦПЗ  -„Проф. д-р Иван Темков“ ЕООД и удължаване на сроковете на действащите правоотношения с управителите на „ЦКВЗ – Бургас“ ЕООД и „КОЦ – Бургас“ ЕООД 

 

 1. ОбС 08-00-7087 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване на видеоколоноскоп за нуждите на Отделение по онкогастроентерология при „КОЦ – Бургас” ЕООД  

 

 1. ОбС 08-00-7129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7137 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV в кв.25 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.286 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7138 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас върху сгради, публична общинска собственост, находящи се в ж.к. “Зорница“, гр. Бургас, бл.№46 

 

 1. ОбС 08-00-7139 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет – Бургас, взети по т. 32, т. 33 и т. 44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37) 

 

 1. ОбС 08-00-7034 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Осъществяване на проекти по „джендър образование“ в бургаските училища 

 

 1. ОбС 08-00-7054 Питане от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет – Бургас, относно: Приходи към Община Бургас от „синя зона“

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
728
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:28
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.