• Заседание
 • Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №41 ОТ ДАТА 24.04.2018 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-7294 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7296 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7297 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – общински съветник от РБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7285 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас съгласно заповед №781/30.03.2018 г., относно: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7289 Докладна записка от Веселин Пренеров – Председател на „Постоянната комисия по култура и читалищна дейност“ към Общински съвет - Бургас, относно:  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.

 

 1.  ОбС 08-00-7300 Докладна записка от Димитър Людиев, Георги Дракалиев, Калояна Живкова, д-р Георги Митев, относно: Закупуване на система за мониторинг на качеството на въздуха и газ анализатор за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

 

 1. ОбС 08-00-7288 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за територията на с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас; 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за територията на с.о. Брястите 1 и 2, землище на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7291 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно:  1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.16а от ЗУТ за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание Каптажа, землището на с. Изворище; 2. Одобряване по реда на чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изготвяне на проект на подробен устройствен план – план за улична регулация на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система, за селищно образувание Каптажа, землището на с. Изворище

 

 1. ОбС 08-00-7290 Докладна записка от Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.2.1 и 72151.37.65 по КК на с. Твърдица, Община Бургас - общинска собственост; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с. Твърдица, Община Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с. Твърдица, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7303 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на изменение на ПУП – ПР на кв.82, по плана на зона „Г“ и част от плана на Зона „Д“, с който се изменя регулационния план на зона „Г“ в частта, контактна зона на двата плана, при съобразяване с регулационния план на зона „Д“, променят се границите на кв.82 и се обособява нов кв.82А; запазва се улица с о.т.519 – о.т.520в (нова) – о.т.520г (нова) – о.т.1207 – о.т.1206 – о.т.1 -  о.т.1205 – о.т.1209 – о.т.1210 – о.т.1211 – о.т.1212 – о.т.1212а (нова),  отпадат  улица с о.т.520 - о.т.521 – о.т.522 – о.т.524 и улица с о.т.520 – о.т. 525 - о.т.526 – о.т.538 – о.т.539, предвиждат се нова тупикова улица, с габарит 7м, с нови о.т.1205а - о.т.1205б и обслужваща улица с о.т.1210 – о.т.1210а (нова) – о.т.527е (нова) – о.т.527д (нова)  – о.т.527г (нова)  – о.т.527а – о.т.528 и се обособява нов паркинг, с о.т.1210а и о.т.1210б, като част от уличната регулация, като в кв.82 се урегулира нов УПИ XXII-675, отреден – „за жилищно строителство“, с площ от 645м2, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.675 по КК на гр. Бургас, при условията на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, с приложена редукция от 25%, променят се границите на УПИ II, отреден – „за терен за ВиК“, като същият става УПИ II-671, отреден за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.671 по КК на гр. Бургас и на УПИ III, отреден  - „за жилищно строителство“, като същият става УПИ III-489, отреден  - „за жилищно строителство и ТП“, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.489 по КК на гр. Бургас, променят се регулационните граници на УПИ I и УПИ XI, отредени – „за озеленяване“, като се увеличават площите им; в кв.82А се запазват съществуващите УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII

 

 1. ОбС 08-00-7304 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.5, кв.15, кв.16 и кв.17, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с което се променя устройствената зона за нови кв.5 и кв.5а, кв.15, кв.16 и кв.17, от Жм (зона за застрояване с малка височина) в Жс (зона за застрояване със средна височина), променя се северната регулационна граница на кв. Сарафово, като същата се провежда по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.124 и  07079.820.221 по КК на гр. Бургас, обособяват се нов кв.5, в който се урегулира нов УПИ II, отреден – „за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и изолационна зеленина и нов кв.5а, в който се урегулират нов УПИ І, отреден - „за изолационна зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, с предвидени петна за два нови трафопоста, нови УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ ХХV, отреден – „за обществено обслужване“,  в кв.15 вътрешните регулационни граници се провеждат по имотните границите на ПИ с идентификатори 07079.820.185, 07079.820.196, 07079.820.202, 07079.820.203, 07079.820.206, 07079.820.218 и 07079.820.219 по КК на гр. Бургас и се урегулират нови УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ VIII, отреден – „за обществено обслужване“, в кв.16 вътрешната регулационна граница на бивш УПИ I се провежда по имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.153 и се урегулират нови УПИ І, УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, отредени - „за жилищно строителство“, в кв.17 вътрешните регулационни граници между УПИ ІV и УПИ V  и между УПИ VІ и УПИ VІІ се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137 и 07079.820.138, от УПИ ХІ се урегулират нови УПИ ХІ и УПИ ХVІІІ и всички УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XVIII се отреждат - „за жилищно строителство“, с предвиждане във всички УПИ на ново свободно и свързано застрояване, със средна височина, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, като за УПИ XII, УПИ ХV и УПИ ХVІ, в кв.5а се предвижда запазване на съществуващите сгради и се установяват устройствени показатели за устройствена зона Жс, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, показани в матрица, както следва: Височина до 12м (4ет.), Пл. застр. до 70%, Кинт до 2.0 и П озел. мин.30%, провежда се нова улица от о.т. 4 до о.т. 4а и се изменя частично трасето на обслужваща улица между о.т. 2 - о.т.1 - о.т. 144 - о.т. 145, като се осигурява габарит от 9,00м. /пътно платно за движение 6,00м и два тротоари  по 1,50м/

 

 1. ОбС 08-00-7278 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.66, вх.4, ет.2, ап.№4-среден, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-7279 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. “Зорница”, бл.№12, вх.№1, ет.№6, ап.№3, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7280 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №781/30.03.2018 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №21(421), вход 10, етаж 1, апартамент №154, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-7281 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас съгл. Заповед №781/30.03.2018 г., относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №91(491), вход А, етаж 1, апартамент №3 – десен, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-7293 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас съгласно заповед №3781/30.03.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на „Български Червен кръст“, за срок от пет години, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в град Бургас, ул. „Оборище“ № 95, между вх. А и вх. Б 

 

 1. ОбС 08-00-7277 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ, в квартал 22 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-7310 Докладна записка от Иван Маринов Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за срок от 10 години 

 

 1. ОбС 08-00-7305 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Избор на членове и председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7308 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет ЗСДС при Община Бургас, относно: Избор на управител на „Медицински център III - Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-7295 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 16.02.2017 г. – 16.03.2018 г.

 

 1. ОбС 08-00-7306 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет, относно: Одобряване на командировки на Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. 

 

 1. ОбС 08-00-7276 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-7301 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №781/30.03.2018 г., относно: Доклади за осъществени читалищни дейности на читалищата, намиращите се на територията на Община Бургас през 2017 г., съгласно чл. 26а, ал. 4, от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.

 

 1. ОбС 08-00-7309 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет на Община Бургас, относно: Промяна на наименованията на социални услуги, делегирани от държавата дейности

 

 1. ОбС 08-00-7302 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-7275 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка вх.№ 08-00-7172/12.03.2018 г. на Общински съвет – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7059 Искане от Стефан Стойков Момчев за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 1. ОбС 08-00-7314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ-602 в кв.4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас и УПИ V в кв.20 по плана на зона „Б“ в ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика 

 

 1. ОбС 08-00-7240 Питане от Кирил Петков – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на проектиране и изпълнение на строеж за обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“

 

 1. ОбС 08-00-7271 Питане от Калояна Живкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Действия по почистване и облагородяване на местността около връх Шилото

 

 1. ОбС 08-00-7334 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7335 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Сградата на бившето училище „Христо Ботев” в с. Извор, Община Бургас

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
488
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:29
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.