Съобщение за грешка

 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$layout_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$panel_settings is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$hide_title is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$title_pane is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$uuid is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_type is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$storage_id is deprecated in _ctools_export_unpack_object() (line 828 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/ctools/includes/export.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$cache_key is deprecated in panels_panel_context_render() (line 292 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/task_handlers/panel_context.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property panels_display::$renderer_handler is deprecated in panels_renderer_standard->render() (line 386 of /home/burgasco/2015-2019/sites/all/modules/panels/plugins/display_renderers/panels_renderer_standard.class.php).
 • Проект на дневен ред
 • Заседание
 • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 20.12.2016 ГОДИНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 20.12.2016 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 21.12.2016 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5551 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, протокол №5, т.30 от 24.01.2008 г., изм. протокол №17 от 29.01.2009 г. протокол №17, т. 4 от 29.01.2009 г., протокол №44, т.6 от 20-25.01.2011 г., протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. протокол №31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.

2. ОбС 08-00-5550 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

3. ОбС 08-00-5525 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2017 г.

4. ОбС 08-00-5532 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ XVIІ и УПИ XVIІІ, във връзка с изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIІ, УПИ XVIІІ и УПИ XIX, кв.68 по плана на кв.Рудник – кв.Черно море, гр.Бургас, с цел промяна на регулационните граници между УПИ XVII и УПИ XVIII /общинска собственост/ за прекратяване на съсобственост по реда на чл36, ал.1, т.2 от ЗОС по отношение на 136м2 идеални части от УПИ XVIII, кв.68 по пазарна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 5029 лв. 

5. ОбС 08-00-5537 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150, ал.6 ЗУТ, преминаващ през ПИ ид. 07079.827.76 и ПИ ид. 07079.827.57 – общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.1, т.5, във връзка с чл.150, ал.2 ЗУТ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2  /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/ до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/, м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на КПИИ по чл.150, ал.6 ЗУТ. 3. Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПП по чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ за трасе на довеждащ водопровод от УПИ УПИ I-2 /ПИ 07079.827.49 по КК на гр.Бургас/до УПИ I-119, /ПИ 07079.827.119 по КК на гр.Бургас/,  м.827, кв.Долно Езерово, като съставна част на КПИИ по чл.150, ал.6 ЗУТ

6. ОбС 08-00-5538 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030 за обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.6.1269, 07079.6.1294 и 07079.6.1308 по КК на гр.Бургас, общинска собственост. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030, с цел осигуряване транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас. 3. Одобряване на  задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“ от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030, с цел осигуряване транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас. 4. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр.Бургас, местност „Край село“, землище Долно Езерово, попадащ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място. 5. Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.6.1584 по КК на гр.Бургас, местност „Край село“, землище Долно Езерово, попадащ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на населеното място.

7. ОбС 08-00-5528 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ за изработване Подробен устройствен план /ПУП/– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №№ 07079.605.552, 07079.605.247, 07079.605.248, 07079.605.249, 07079.605.250, 07079.605.488 и 07079.605.487 по КК на гр.Бургас и изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за улична регулация /ПУР/ на обслужваща улица с о.т.504 – о.т.574 – о.т.551 на ПЗ“Север“ гр.Бургас. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №№ 07079.605.552, 07079.605.247, 07079.605.248, 07079.605.249, 07079.605.250, 07079.605.488 и 07079.605.487 по КК на гр.Бургас и изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за улична регулация /ПУР/ на обслужваща улица с о.т.504 – о.т.574 – о.т.551 на ПЗ“Север“ гр.Бургас 

8. ОбС 08-00-5531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - ПП за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“. 2. Одобряване на задание за изработване на ПУП - ПП за изграждане на стълб №35 и стълб №35А от ВЛ 110кV „Свобода“

9. ОбС 08-00-5530 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план -план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, отреден – „за озеленяване“, кв.132, по плана на РЦ, ж.к.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.86 по КК на гр. Бургас, за преконфигуриране, с цел обособяване на крайуличен паркинг от о.т.815а до о.т.815б.

10. ОбС 08-00-5553 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж в полза на  Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ ІІ в кв.4б по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.601.238 по КККР на гр.Бургас 

11. ОбС 08-00-5544 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

12. ОбС 08-00-5546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ обособена част в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. "Хаджи Димитър" №13, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Сдружение "Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас"

13. ОбС 08-00-5545 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №50 (450), вход 3(В), етаж 5, апартамент №59 (среден), на наемател, настанен по административен ред

14. ОбС 08-00-5547 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

15. ОбС 08-00-5543 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Откриване на процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем

16. ОбС 08-00-5536 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на Община Бургас в Европейска мрежа за културен туризъм (ECTN) 

17. ОбС 08-00-5535 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявяването на процедура „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020 

18. ОбС 08-00-5524 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 

19. ОбС 08-00-5489 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2017 година, съгласно чл.26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г. 

20. ОбС 08-00-5486 Докладна записка от Димитринка Иванова Буланова-Митрева – общински съветник от ПП ГЕРБ Бургас, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

21. ОбС 08-00-5527 Докладна записка от Група общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Българските бежанци в нашата памет" 

22. ОбС 08-00-5533 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1765
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.