• Заседание
  • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 28.02.2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.02.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.03.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5633  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП  „Чистота еко”, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42), изменен и допълнен  с Решение на Общински съвет – Бургас от 26.01.2017 г. по т.17 (Протокол №7) 

2. ОбС 08-00-5780 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Транспорт”, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 18.12.2012 г. по т.44 (Протокол №17)

3. ОбС 08-00-5775 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г., изм. и доп. с решение по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г., по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.

4. ОбС 08-00-5726 Докладна записка от Калчо Белов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол №8/23.02.2016 г.; изм. и доп. с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол №9/29.03.2016 г.

5. ОбС 08-00-5777  Докладна записка от Веселин Пренеров – Председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма  „Бургаски деца”

6. ОбС 08-00-5794 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас 2016 - 2020 г.

7. ОбС 08-00-5781 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Годишна програма за общинска туристическа реклама на Община Бургас за 2017 година 

8. ОбС 08-00-5753 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по проект „Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №:BG04-02-03-022-007/18.08.2015 г., който се изпълнява от Община Бургас 

9. ОбС 08-00-5766 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет Култура и образование, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас да подпише партньорско споразумение с дружество „Регио Аугсбург Туризъм“ към Община Аугсбург (Германия) и Община Витербо (Италия), отнасящо се до проект „Виа Аква“ (Via Aqua, акроним VIAQUA) по програма „Творческа Европа“, покана EACEA-45-2016 на Европейската комисия 

10. ОбС 08-00-5755 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

11. ОбС 08-00-5757 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,  за изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на обслужваща улица с о.т.220- о.т.221- о.т.224 по плана на с.Маринка, Община Бургас, с което се засягат ПИ с идентификатори 47202.2.5, 47202.2.7 и 47202.2.9 по плана на КК на с.Маринка, Община Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) на обслужваща улица с о.т.220 - о.т.221 - о.т.224 по плана на с.Маринка, Община Бургас

12. ОбС 08-00-5793 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.108 – o.т.108а - о.т.108г – о.т.108д – о.т.108е, в предвидено разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм (бивша местност „Кабата“), кв.Ветрен, гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.12.801 по КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2. Одобряване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII – 5, отреден – „за инфраструктура“, ПИ с идентификатор 07079.12.784 по КК на гр.Бургас, местност „Неравното“ (бивша местност „Кабата“), кв.Ветрен, гр.Бургас и подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.108 – o.т.108а - о.т.108г – о.т.108д – о.т.108е, в предвидено разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм (бивша местност „Кабата“), кв.Ветрен, гр.Бургас. 3. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.787 по КК на гр.Бургас, местност „Неравното“ (бивш ПИ 023003, бивша местност „Кабата“), кв.Ветрен, гр.Бургас, с който се обособява нов УПИ ХV-787, с отреждане „за жилищно строителство“, със свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели в съответствие с предвижданията на ОУП за  устройствена зона 1/Жм: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1.0, П озеленяване мин.60%, височина до 10м.  

13. ОбС 08-00-5789 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.921, 07079.3.922, 07079.3.910, 07079.3.1287, 07079.3.955, 07079.3.1300, 07079.3.1301 – общинска собственост, съгласно Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923, 07079.3.924, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936, 07079.3.1287, 07079.3.945, 07079.3.955, 07079.3.965, 07079.3.966, 07079.3.967, 07079.3.968, 07079.3.969, 07079.3.970, 07079.3.1296, 07079.3.1300, 07079.3.1931, 07079.3.1301, 07079.3.1303, 07079.3.935, 07079.3.1949, 07079.3.933, 07079.3.1997, 07079.3.929, 07079.3.2100, 07079.3.927, 07079.3.928, 07079.3.1965, 07079.3.1922, 07079.3.1925 и 07079.2.1 за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр.Бургас разширение на населеното място. 2. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923, 07079.3.924, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936, 07079.3.1287, 07079.3.945, 07079.3.955, 07079.3.965, 07079.3.966, 07079.3.967, 07079.3.968, 07079.3.969, 07079.3.970, 07079.3.1296, 07079.3.1300, 07079.3.1931, 07079.3.1301, 07079.3.1303, 07079.3.935, 07079.3.1949, 07079.3.933, 07079.3.1997, 07079.3.929, 07079.3.2100, 07079.3.927, 07079.3.928, 07079.3.1965, 07079.3.1922, 07079.3.1925 и 07079.2.1 за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр.Бургас разширение на населеното място и изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927, 07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр.Бургас (в бивш масив  123) и УПИ І, ІІ, V и VIII, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр.Бургас (в бивш масив 125). 3.Одобряване на  задание за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова обслужваща улица преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923, 07079.3.924, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936, 07079.3.1287, 07079.3.945, 07079.3.955, 07079.3.965, 07079.3.966, 07079.3.967, 07079.3.968, 07079.3.969, 07079.3.970, 07079.3.1296, 07079.3.1300, 07079.3.1931, 07079.3.1301, 07079.3.1303, 07079.3.935, 07079.3.1949, 07079.3.933, 07079.3.1997, 07079.3.929, 07079.3.2100, 07079.3.927, 07079.3.928, 07079.3.1965, 07079.3.1922, 07079.3.1925 и 07079.2.1 за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр.Бургас разширение на населеното място и изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927, 07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр.Бургас (в бивш масив  123) и УПИ І, ІІ, V и VIII, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр.Бургас (в бивш масив 125)

14. ОбС 08-00-5758 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание  чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.2 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за озеленяване“; УПИ IV-181, отреден – „за паркинг“ и УПИ V-181, отреден – „за озеленяване“, в кв.18 и УПИ X-179,62,303, отреден – „за жилищни нужди“ и УПИ VII-179,303, отреден – „за паркинг“, в кв.19, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ да се проведат по имотните граници на ПИ по КК на гр.Бургас при съобразяване с реализираните обслужващи улици и ограда. 2. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.936а - о.т.936 - о.т.872а - о.т.872 и изменение на ПУП-ПР за УПИ II-180,181, отреден – „за училище“, УПИ III-181, отреден – „за озеленяване“, УПИ IV-181, отреден – „за паркинг“, УПИ V-181, отреден – „за озеленяване“, в кв.18, УПИ X-179,62,303, отреден – „за жилищни нужди“ и УПИ VII-179,303, отреден – „за паркинг“, в кв.19, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с което регулационните граници на УПИ да се проведат по имотните граници на ПИ по КК на гр.Бургас при съобразяване с реализираните обслужващи улици и ограда

15. ОбС 08-00-5788 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1.Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори 07079.831.190, 07079.831.65, 07079.831.66 и 07079.10.955 по КК на гр.Бургас  и ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на обслужващи пътища, алеи и довеждаща инфраструктура. 2.Одобряване на  задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори 07079.831.190, 07079.831.65, 07079.831.66 и 07079.10.955 по КК на гр.Бургас  и ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на обслужващи пътища, алеи и довеждаща инфраструктура

16. ОбС 08-00-5754 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/, план за улична регулация (ПУР) на УПИ L, кв.54 (ПИ ид.07079.30.925 по КК на гр.Бургас), УПИ IX, кв.54 /ПИ ид.07079.30.458 по КК на гр.Бургас/ и УПИ IV-915, кв.54 (ПИ ид.07079.30.915 по КК на гр.Бургас) по плана на кв.Крайморие, за обособяване на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до обект „Защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 по КК, в кв.Крайморие“ и  обособяване на нови квартали 54, 54А и 54Б

17. ОбС 08-00-5790 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1.Одобряване изменение на ПУП-ПРЗ  за част от кв.16, кв.17, кв.18 и кв.19 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас  2.Приемане на РУП за УПИ II в кв.16 по плана на кв.Крайморие и предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ 

18. ОбС 08-00-5799 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.1.1511 и 07079.1.1512 по одобрени КККР на гр.Бургас,  находящи се в м. „Ъгъла“ (бивша м. „Кюшето“), землище кв.Сарафово, гр.Бургас 

19. ОбС 08-00-5798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.9 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.610.443 по КККР на гр.Бургас 

20. ОбС 08-00-5769 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изкупуване от Община Бургас на УПИ ІХ, в кв. 26, отреден за трафопост по ПУП-ПРЗ на с. Твърдица, Община Бургас

21. ОбС 08-00-5770 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VІІ-384, кв. 16 по плана на кв. Победа, гр. Бургас

22. ОбС 08-00-5771 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VІІІ-99, кв. 6 по плана на с. Братово, общ. Бургас

23. ОбС 08-00-5772 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 48/1216 кв.м. ид.части от УПИ ХVІ-1229 в кв.94, по плана кв.Банево, гр.Бургас – частна общинска собственост 

24. ОбС 08-00-5774 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2017/2018 година 

25. ОбС 08-00-5800 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти –  общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ 

26. ОбС 08-00-5773 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Решение по т.19 от дневния ред на проведеното на 30.08.2016 г. заседание (Протокол № 16) на Общински съвет- Бургас, относно даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.85 по КККР на с. Извор, община Бургас

27. ОбС 08-00-5764 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани”, кв. Ветрен, гр. Бургас 

28. ОбС 08-00-5784 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет  „Финанси, бюджет и икономика, относно: Избор на независими одитори за проверка и заверка на ГФО за 2016 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

29. ОбС 08-00-5767 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

30. ОбС 08-00-5763 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование" при Община Бургас, относно: Преобразуване на Помощно училище „Отец Паисий” - Бургас в Общински център за специална образователна подкрепа – Бургас

31. ОбС 08-00-5779 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Култура и образование, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на „Авиомузей Бургас”, обект: самолетна експозиция "Стари самолети" и прилежащи територии в УПИ I-17, идентичен поземлен имот 07079.690.65 с площ 7 272 кв.м. по КК на гр. Бургас

32. ОбС 08-00-5689 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци 

33. ОбС 08-00-5762 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

34. ОбС 08-00-5750 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас 

35. ОбС 08-00-5776  Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици, находящи се в Промишлена зона „Север“, кв. 25А,  Промишлена зона „Юг“ и  зона „Д“ – ж.р. „Меден Рудник"

36. ОбС 08-00-5756 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика, относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 30.03.2016 г. – 08.02.2017 г. 

37. ОбС 08-00-5733  Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Незаконна пристройка към джамия в к-с „Възраждане”, гр. Бургас

38. ОбС 08-00-5768 Питане от Ангел Божидаров - общински съветник от групата общински съветници на НФСБ и СЕК, относно: Обезщетение за ползване на земята под стадион „Лазур“ – общинска собственост 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1079
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:18
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.