• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 27.06.2017 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.06.2017 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 28.06.2017 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД

 

 1. ОбС 08-00-6185 Доклад от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2016 г.

 

 1. ОбС 08-00-6269 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013 г

 

 1. ОбС 08-00-6268 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране

 

 1. ОбС 08-00-6270 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,  относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 

 

 1. ОбС 08-00-6263 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Бургас за 2016 г.

 

 1. ОбС 08-00-6239 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство

 

 1. ОбС 08-00-6261 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.1622 и 07079.2.1626 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 зa изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна. 3. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на довеждащ път до ПИ с идентификатори 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с проект за ПУП-ПП за трасе на обходен път на гр.Бургас – I етап от км.230 + 700 на път I-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна. 4. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ зa изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1619 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас. 5. Одобряване на основание чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1619 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22 по действащ ОУП на гр.Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6260 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на бул.„Тодор Александров“, в участъка от о.т.300 – о.т.297 – о.т.296 до о.т.293, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас за осигуряване на необходимия габарит за изграждане на 3 ленти за движение в посока от север към юг

 

 1. ОбС 08-00-6262 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на нови обслужващи улици (преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.3.938, 07079.3.939, 07079.3.917, 07079.3.2032, 07079.3.921, 07079.3.923 и 07079.3.924 /след промяна на КК от тях са обособени вече нови ПИ с идентификатори 07079.3.2154 и 07079.3.2155/, 07079.3.1998, 07079.3.922, 070793.3.910, 07079.3.930, 07079.3.1972, 07079.3.937, 07079.3.936, 07079.3.1287, 07079.3.945, 07079.3.955, 07079.3.965, 07079.3.966, 07079.3.967, 07079.3.968, 07079.3.969, 07079.3.970, 07079.3.1296, 07079.3.1300, 07079.3.1931, 07079.3.1301, 07079.3.1303, 07079.3.935, 07079.3.1949, 07079.3.933, 07079.3.1997, 07079.3.929 /след промяна на КК от него са обособени вече нови ПИ с идентификатори 07079.3.929 и 07079.3.2230/, 07079.3.2100, 07079.3.927, 07079.3.928, 07079.3.1965, 07079.3.1922, 07079.3.1925 и 07079.2.1) за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение на населеното място и изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927, 07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр. Бургас (в бивш масив  123) и УПИ І, ІІ, V и VIII, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас (в бивш масив 125)

 

 1. ОбС 08-00-6258 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура – трасе на кабел за външно електрозахранване на базова станция BGS0163 на „Мобилтел“ ЕАД разположена в ПИ 096025 в местност „Карашки път“ по КВС на землището на с. Изворище, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6247 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на общинските идеални части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1941 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС 

 

 1. ОбС 08-00-6248 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VI и УПИ VII в квартал 60 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

 

 1. ОбС 08-00-6256 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІV-454, кв. 72 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота  

 

 1. ОбС 08-00-6257 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I, кв. 11 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас. 

 

 1. ОбС 08-00-6246 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане  на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-6232 Докладна записка от инж. Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на „Бургасбус“ ЕООД, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 години 

 

 1. ОбС 08-00-6245 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6272 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,  относно: Предоставяне безвъзмездно за стопанисване и управление на Вечерно средно училище „Захари Стоянов“ – гр. Бургас обособени части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящи се в сградата на Средно училище „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-6251 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-6252 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

 

 1. ОбС 08-00-6244 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, относно: Изграждане и поставяне на паметен знак на Княз Александър I Батенберг в гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6255 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.- кмет на Община Бургас, относно: Поименно определяне на членовете на Общинския съвет по наркотични вещества

 

 1. ОбС 08-00-6233 Докладна записка от Калояна Живкова Петкова – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Представяне на фотоизложбата „25-та антрактическа експедиция“ на Българския антрактически институт и прожекция на документалния филм „Антрактида – 25 стъпки  бъдещето“ на Цветелина Атанасова и Борислава Димова в град Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-6223 Докладна записка от д-р Надя Кирова Желязкова – управител на „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, относно: Решение на Общински съвет – Бургас по т.37 от дневния ред на Заседание №23, проведено на 31.01.2017г. /Протокол №23/

 

 1. ОбС 08-00-6241 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване  със собствени средства на дружеството  дълготраен материал актив – ехограф  за нуждите на Отделение по образна диагностика към „КОЦ – Бургас” ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-6243 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на „ДКЦ-I-Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ-Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ – Бургас (Регионална картотека на медицинските експертизи) 

 

 1. ОбС 08-00-6238 Докладна записка от Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-6279 Питане от Евгений Мосинов – общински съветник от групата съветници на ПП "Българска социалистическа партия", относно: Наличие на проектна готовност и изпълнение в пълен обем на връзката между ул. "Янко Комитов" и ул. "Струга" в к/с "Славейков"

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1229
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:21
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.