• Заседание
 • Проект на дневен ред

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №43 ОТ ДАТА 26.06.2018 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.33, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.06.2018 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.06.2018 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 

 

 1. ОбС 08-00-7537 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 9 – Тарифа на местните такси за водовземане, ползване на воден обект и цена на услуга по водоподаване на минерална вода, предоставяни от Община Бургас  

 

 1. ОбС 08-00-7515 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас

 

 1.  ОбС 08-00-7528 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общинско предприятие с наименование „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“

 

 1. ОбС 08-00-7499 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобрение и приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018 – 2023 година, План за действие и механизъм за изпълнение, наблюдение и оценка на стратегията 

 

 1. ОбС 08-00-7468 Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас съгласно заповед №1208/14.05.2018 г., относно: Доклад за изпълнението на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете и одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7543 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решение за възстановяване на фасади на сгради в ансамбъл на групова недвижима културна ценност и по туристически маршрут в територията на Централната градска част на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7540 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 „Бургас-София“, път І-9 „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали от кв.1 до кв.30 и се урегулират в тях нови УПИ, отредени – „за КПС“, „за ТП“ и „за инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване“ 

 

 1. ОбС 08-00-7533 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7530 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предложение за разрешаване на изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.25, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с което регулационните граници на УПИ I отреден „за училище“, кв.25 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас да се проведат по съществуващата масивна ограда и по имотните граници на ПИ с ид.07079.501.219 по  КК на гр. Бургас, при което да се измести трасето на обслужваща улица от о.т. 982а - о.т. 983 в североизточна посока, с предвиждане на крайуличен паркинг и се проведе нова задънена обслужваща улица по трасето на съществуваща улица с асфалтова настилка от о.т.983з – о.т.983и, с предвидено крайулично паркиране и озеленяване

 

 1. ОбС 08-00-7534 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас, и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура. 2. Одобряване на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ на задание за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, Община Бургас, и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура 

 

 1. ОбС 08-00-7516 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Възстановяване на имената на почетни граждани на Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7531 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на поземлени имоти държавна собственост, находящи се в землище кв. Рудник, гр. Бургас, попадащи в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ на част от имот пл.№40 по КВС за разширение на населеното място

 

 1. ОбС 08-00-7532 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, в сграда с административен адрес: гр. Бургас, кв. Банево, ул. „Хаджи Димитър“ № 13, за нуждите на Сдружение „Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“  

 

 1. ОбС 08-00-7538 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост – кабинет за творческа дейност, разположен в сградата на Летен театър на територията на Приморски парк, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-7539 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ІХ  и УПИ ІV, двата в кв.7 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, чрез извършване на доброволна делба и изкупуване на общинска идеална част

 

 1. ОбС 08-00-7536 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба“ № 9, ет.6, ап.37, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-7523 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Представяне на балетния спектакъл „Зорба Гъркът“ от Националната опера и балет

 

 1. ОбС 08-00-7518 Докладна записка от Димчо Грудев и Калояна Живкова – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Поставяне на спасително оборудване в района на Зона за обществен достъп до Пристанище Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7541 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на репатриращ автомобил, тип „паяк“, собственост на Община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 4, т. 1, пр. 2 от ЗОС на Община Сливен

 

 1. ОбС 08-00-7529 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на инвестиции, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., предаване на същите, както и новоизградени обекти за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7512 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7522 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ц. К. Ч., чрез майка му Н. Н. Н.

 

 1. ОбС 08-00-7513 Докладна записка от Ивайло Вагенщайн – общински съветник от групата на НФСБ и СЕК, относно: Допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на бул. ,,Стефан Стамболов’’, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-7524 Докладна записка от Красимир Колев – управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, относно: Продължаване на договора за предоставяне за нуждите на Детска млечна кухня на помещения – част от База за приготвяне на храна в сграда, собственост на Дружеството с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на гр. Бургас в УПИ V кв. 18 зона „А” на к-с „Меден рудник”

 

 1. ОбС 08-00-7514 Питане от Лиляна Драгоева – общински съветник, относно: Закупуване на част от поземлен имот в кв. Работнически жилища, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-7544  Питане от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм към Общински съвет – Бургас, относно: Възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от „Международен симпозиум по скулптура – Бургас“

 

 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1269
ОБНОВЕНО:
31.01.2020 - 09:31
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.