КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Публичен търг с явно наддаване по ЗПСК

 

 Комисия ЗА провеждане на търгове, конкурси, ПРИВАТИЗАЦИЯ И реализация на малки благоустройствени проекти -  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС

          На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол №20/19.02 и 21.02.2013г. на Общински съвет – гр. Бургас, и решение по протокол №5/22.06.2016г. на Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти /КПТКПРМБП/ към Общински съвет – Бургас обявява

          на 06.10.2016г. от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. “Александровска” №26 публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти: Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 161,83 кв.м.- втори етаж, ведно със 106,11 кв.м. прилежащи части от подпокривно пространство, с начална тръжна цена 226 700 лв., стъпка на наддаване 2 270 лв., депозит за участие 22 670 лв.; Едноетажна сграда (магазин) в УПИ I, кв.60, ул. „Места“, гр. Българово. ЗП 83,60кв.м., с начална тръжна цена 5000 лв., стъпка на наддаване 50 лв., депозит за участие 500 лв.

       Тръжните документации за всеки обект поотделно се получават в административната сграда на Община – Бургас, ул.”Конт Андрованти” №1-3, ет.3, ст.25, срещу представен документ за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, код на плащане – 44 70 00, BIC на “Общинска банка” АД-Бургас SOMBBGSF, всеки работен ден в срок до 05.10.2016г. включително.

        Депозитите за участие да се внесат по банков път до 12 ч. на 05.10.2016г. включително по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, банков идентификационен код BIC / SOMBBGSF при “Общинска банка” АД-Бургас.

        Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете - в деловоството на Общински съвет - Бургас всеки работен ден до 17 ч., но не по-късно от деня, предхождащ търга.

        Допълнителна информация на тел. /056/ 840 664

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1226
ОБНОВЕНО:
20.09.2016 - 16:34
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.