МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №50

Общ брой документи: 29
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8065 / 26.11.2018 Г.

от Георги Дражев и група общински съветници, относно: Сключване на договор между община Бургас и независима международна лаборатория за извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 14:19
2. ОТЧЕТ № 08 - 00 8003 / 08.11.2018 Г.

за дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.05.2018 г.-31.10.2018 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Ноември, 2018 - 14:26
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7984 / 31.10.2018 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Освобождаване на общинския съветник Георги Атанасов като зам.-председател на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Ноември, 2018 - 09:22
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8067 / 26.11.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обособяване на нов обект в Капиталовата програма на Община Бургас за 2018: „Изграждане на Детски научен център с планетариум в гр. Бургас“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 16:48
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7989 / 05.11.2018 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет-Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Ноември, 2018 - 09:51
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7949 / 22.10.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, при условията на чл. 16 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона  07079/35, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр. Бургас. 2. Одобряване по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Октомври, 2018 - 14:06
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8020 / 12.11.2018 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на съгласие за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.6.942 с НТП за селскостопански път – общинска собственост, съгласно предложение за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа ІІІ 9008 - кв. „Долно Езерово“ - с.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 16:50
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7950 / 22.10.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ на кв. 62, 127, 130 по плана на ж.к. Меден Рудник, Бургас, в обхвата на имот пл. №60

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Октомври, 2018 - 13:47
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8019 / 12.11.2018 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Поправка на явна фактическа грешка допусната в текста на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното заседание на 24.06.2014г., отразено в Протокол №37

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 16:40
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8026 / 12.11.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на  Община Бургас, относно: Допълване на договор за учредяване право на строеж срещу задължение за проектиране и строителство със съсобствениците в УПИ І-5823, 5824,5825,5826 в кв.28 по плана на ж.к. „Възраждане“, гр.Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.617.232 по КК на гр.Бургас, одобрен с решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.17, от дневния ред на проведеното на 29.05.2018г. заседание (протокол № 42)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 16:32
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8013 / 09.11.2018 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас на плувен басейн в сградата на училището, отразен с идентификатор 07079.653.61.7.1 по КККР на гр. Бургас – публична общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:09
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8014 / 09.11.2018 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:02
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8015 / 09.11.2018 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №3170/05.11.2018 г., относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. и определяне на цена за ползването им

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:25
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 7999 / 07.11.2018 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгл. Заповед №3170/05.11.2018 г. , относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Ноември, 2018 - 13:47
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8007 / 09.11.2018 Г.

от Костантин Луков - Председател на Общински съвет и Евгений Мосинов - общински съветник, относно: Ремонт на ул. "Пиротска", в частта от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Оборище“, гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Ноември, 2018 - 10:11
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8010 / 09.11.2018 Г.

от Тошко Иванов - общински съветник от групата на Реформаторски блок, относно: Предвиждане на средства в бюджет 2019г. за проектиране и изграждане на паркоместа и облагородяване на района бл. 78 и бл. 79 в ж.к. „Меден рудник“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:49
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8012 / 09.11.2018 Г.

от Калояна Живкова и Петко Георгиев - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на план за ограничаване употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба в Общински съвет – Бургас и Общинска администрация – Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:41
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8024 / 12.11.2018 Г.

от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас, относно: Предложение за именуване на улица в кв. Ветрен, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 16:59
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8027 / 12.11.2018 Г.

от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по "Устройство на територията", Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия за младежта и спорта  и  Стефан Колев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на условия за поддържане и охрана на изградени спортни площадки - спортни игрища и площадки за спорт на открито оборудвани с фитнес уреди

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 17:08
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8009 / 09.11.2018 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Определяне на управители на “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС“ ЕООД  и “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – БУРГАС“ ЕООД 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:16
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8008 / 09.11.2018 Г.

от Стамен Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Ноември, 2018 - 10:36
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8043 / 20.11.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – И. Михайлов, чрез майка му Т. Москова

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Ноември, 2018 - 17:03
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8055 / 23.11.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Отпускане на финансови средства за участие на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр. Бургас в състезание за енергийно ефективни автомобили Shell Eco-Marathon 2019 г. в Лондон с проект за изработване на нов автомобил

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 09:51
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 8059 / 23.11.2018 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас в публичен търг с предмет: „Покупка на удостоверения за енергийни спестявания“ № ЕЕ2018/1, обявен от „ЧЕЗ Електро България“ АД и провеждане на търг по реда на чл. 49, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 09:53
25. ПИТАНЕ № 08 - 00 7991 / 06.11.2018 Г.

от Красимира Маркович – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Брегоукрепването на квартал Сарафово, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 13:44
26. ПИТАНЕ № 08 - 00 8028 / 12.11.2018 Г.

от Живко Табаков - общински съветник от ДБГ, относно: Липса на парапет, преградно съоръжение по ул. "Индустриална"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 13:45
27. ПИТАНЕ № 08 - 00 8029 / 12.11.2018 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:Необходими средства за провеждане на местен референдум на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Ноември, 2018 - 11:25
28. ПИТАНЕ № 08 - 00 8038 / 16.11.2018 Г.

от Кирил Петков - общински съветник от ПП БСП, относно: Обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Ноември, 2018 - 13:46
29. ПИТАНЕ № 08 - 00 8039 / 16.11.2018 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възстановяване паметника на Александър Георгиев - Коджакафалията

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Ноември, 2018 - 15:22
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.