• Докладни записки

Докладна записка № 08 - 00 4159 / 07.12.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:
1. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас.
2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изграждане на трасе на канализационен колектор предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, в частта извън границите на урбанизираната територия, през следните общински имоти : ПИ 0.87 - в землището на кв.Ветрен; ПИ 0.93, 0.131, 0.138, 0.139, 0.153, 0.201, 0.264 и 30.102 – в землището на кв.Банево; ПИ 2.70, 2.91, 2.92, 2.158, 2.172, 2.204, 2.205, 2.206, 2.216 и 2.296 – в землището на гр.Бургас; ПИ 0.22, 0.38, 0.45, 0.52, 0.116, 0.120, 0.121, 0.188, 0.197, 0.311, 0.312, 0.313, 0.38, 11.15 и 800.16 – в землището на кв.Рудник и Черно море.
3. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на :
 - части от ПИ 0.131, 0.139, 0.153 и 0.201 в землището на кв.Банево, общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера“ за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас;
- части от ПИ 0.311 и 0.313 в землището на кв.Рудник и Черно море, общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера“ за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1134
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.