• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 30.08.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-5022        Докладна записка от общински съветници от Общински съвет гр. Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по точка единствена, Протокол №4/04.12.2015 г., изменен и допълнен по т.7, Протокол №8/23.02.2016 г.

2. ОбС 08-00-5169        Докладна записка от група общински съветници от политическа партия НФСБ и политическа партия СЕК, относно: Правилник за отмяна на Правилника за организацията на дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

3. ОбС 08-00-5095        Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

4. ОбС 08-00-5144        Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

5. ОбС 08-00-5106        Отчет на Димитър Николов, Кмет на община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на заседанията, проведени в периода м. януари - м. май 2016 г.

6. ОбС 08-00-5163        Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката – Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”,  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

7. ОбС 08-00-5160        Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектни предложения за финансиране по Проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ" и осигуряване на съфинансиране на проектите от страна на Община Бургас

8. ОбС 08-00-5170        Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас  в партньорство с Норск Енерджи-Кралство Норвегия с проектно предложение по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04) финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

9. ОбС 08-00-5182        Докладна записка от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 плана на ПЗ“Север“ и ПУП-ПУР със зониране за обособяване на нови обслужващи улици, инфраструктурни коридори и нови квартали в територията между път І-6 „София Бургас“, бул.“Проф. Я. Якимов“ и бул.“Янко Комитов“  в предвиденото разширение на строителните граници на гр.Бургас

10. ОбС 08-00-5142        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица от о.т.12 до о.т.137 за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, в обхвата на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен). 2. Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план–Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета на техническа инфраструктура  - трасе на довеждащ водоровод от съществуващ водопровод ПЕВН ф325 в ПИ с идентификатор 07079.12.140 по КК до границата на населеното място, южно от ПИ с идентификатор 07079.12.15 по КК на гр. Бургас и трасе на захранващ ел. кабел 20кV, от съществуващ ел.кабел в ПИ с идентификатор 07079.12.55 по КК до границата на населеното място, южно от ПИ 019003, в предвидено разширение на населеното място, в обхват на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен). 3. Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за: - преминаване на трасета на довеждаща инфраструктура, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасета на довеждащата инфраструктура за обслужване на имоти в устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен), през ПИ с идентификатори 07079.12.122 и 07079.12.55 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. -  промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 07079.12.30 по КК на гр. Бургас /бивш ПИ с пл.№000010/, за провеждане на обслужваща улица съгласно предложение за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица с о.т.12 - о.т.137 за обслужване на имоти в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС м. „Кантона“, землище - кв. Ветрен). 4. Даване на предварително съгласие по реда на 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на трасета на довеждаща инфраструктура – водопровод и електропровод,  през ПИ с идентификатор 07079.12.55 по КК /бивш ПИ с пл.№000129 по КВС/ с начин на трайно ползване - „пасище, мера“, собственост на Община Бургас

11. ОбС 08-00-5179        Докладна записка от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за квартал 41  и ПУП-ПУР за обслужващи улици в обхвата на квартали 29, 30, 31, 32, 36 и 37 по недействащ план на кв. „Победа“ гр.Бургас

12. ОбС 08-00-5178        Докладна записка от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ L, кв. 54 по плана на кв.Крайморие /ПИ с идентификатор 07079.30.925 по КК на гр.Бургас/ и част от УПИ IХ, кв.54 /ПИ с идентификатор 07079.30.458 по КК на гр.Бургас/, отредени – „за озеленяване“, с цел обособяване на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до обект „Защитена лодкостоянка и брегозащита в акваторията северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 в кв. Крайморие. 2. Разрешение по реда на чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на УПИ L, кв. 54 /ПИ с идентификатор 07079.30.925 по КК на гр.Бургас/, УПИ IХ, кв.54 /ПИ с идентификатор 07079.30.458 по КК на гр.Бургас/ и ІV-915, кв.54 /ПИ с идентификатор 07079.30.915 по КК на гр. Бургас/  по плана на кв.Крайморие с цел обособяване на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до обект „Защитена лодкостоянка и брегозащита в акваторията,  северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 в кв. Крайморие

13. ОбС 08-00-5180        Докладна записка от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна предназначението на УПИ I /ПИ идентификатор 07079.651.86/ в кв.132 по плана на РЦ, ж.к.“Меден Рудник“, гр.Бургас, отреден – „за озеленяване“, с цел приобщаването му към улична регулация и обособяване на крайуличен паркинг

14. ОбС 08-00-5091        Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Решение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на външно ел. захранване до базова станция в имот с пл.№ 096025 по КВС на землището на с. Изворище, Община Бургас

15. ОбС 08-00-5172        Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелно обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ Средно училище "Епископ Константин Преславски", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

16. ОбС 08-00-5174        Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

17. ОбС 08-00-5185        Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

18. ОбС 08-00-5175        Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ)

19. ОбС 08-00-5176        Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.85 по КККР на с. Извор, община Бургас, съответстващ на имот №000350 в местност „Камен дол“(старо наименование „Кайлъ дере“) по Картата на възстановената собственост на землище с. Извор

20. ОбС 08-00-5173        Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ IІІ-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, целият с площ 560 кв.м, чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв.м ид.ч.

21. ОбС 08-00-5177        Докладна записка от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между община Бургас и физически лица в УПИ І-1080 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез продажба на частта на общината

22. ОбС 08-00-5153        Докладна записка от общински съветници, относно:  Решение за изграждане на мемориален знак в памет на жертвите на комунизма в  УПИ I, отреден – „за озеленяване“, кв.123, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, на основание чл.62, ал.8 от ЗУТ и чл.3, т.2 от Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

23. ОбС 08-00-5158        Докладна записка от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Предприемане на допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на пешеходни пътеки в ЦГЧ

24. ОбС 08-00-5159        Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Кера Тодорова Кирова

25. ОбС 08-00-5156        Докладна записка от д-р Бойко Миразчийски - Зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми,живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

26. ОбС 08-00-5166        Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

27. ОбС 08-00-5171        Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

28. ОбС 08-00-5113        Отчет от Евгений Николов Мосинов, относно: Проведено на 05.07.2016г. Общо събрание на акционерите на "Професионален Футболен Клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД

29. ОбС 08-00-4998        Писмо от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Осман Лиман Осман и Филка Радева Хаджиева за опрощаване на дължими държавни вземания

30. ОбС 08-00-5033        Писмо от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Панайот Иванов Стойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

31. ОбС 08-00-5211        Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас съгласно Заповед  №2264/25.08.2016 г., относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас – І етап“; ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020“

32. ОбС 08-00-5213        Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ в 6 общински училища

33. ОбС 08-00-5047        Питане от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на християнски монумент - триптих по пътя София - Бургас

34. ОбС 08-00-5049       Питане от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: "Парк на миниатюрите"

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1981
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.