МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №16

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5022 / 05.07.2016 Г.

от общински съветници от Общински съвет гр. Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по точка единствена, Протокол №4/04.12.2015 г., изменен и допълнен по т.7, Протокол №8/23.02.2016г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Август, 2016 - 11:57
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5169 / 12.08.2016 Г.

от група общински съветници от политическа партия НФСБ и политическа партия СЕК, относно: Правилник за отмяна на Правилника за организацията на дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 08:51
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5095 / 14.07.2016 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Август, 2016 - 17:29
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5144 / 02.08.2016 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Август, 2016 - 08:57
5. Отчет № 08 - 00 5106 / 19.07.2016 Г.

на Димитър Николов, Кмет на община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на заседанията, проведени в периода м. януари - м. май 2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Август, 2016 - 11:24
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5163 / 11.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас или упълномощено от него лице за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката – Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици о

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Август, 2016 - 11:04
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5160 / 11.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектни предложения за финансиране по Проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ" и осигуряване на съфинансиране на проектите от страна на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Август, 2016 - 11:29
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5170 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас  в партньорство с Норск Енерджи-Кралство Норвегия с проектно предложение по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04) финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 10:03
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5182 / 15.08.2016 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 плана на ПЗ“Север“ и ПУП-ПУР със зониране за обособяване на нови обслужващи улици, инфраструктурни коридори и нови квартали в територията между път І-6 „София Бургас“, бул.“Проф. Я.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 14:10
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5142 / 02.08.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица от о.т.12 до о.т.137 за осигуряване на транспортен достъп до имоти, в обхвата на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас (бивш м.19 по КВС, м. „Кантона“, земл. кв. Ветрен). 2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Август, 2016 - 10:56
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5179 / 15.08.2016 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за квартал 41  и ПУП-ПУР за обслужващи улици в обхвата на квартали 29, 30, 31, 32, 36 и 37 по недействащ план на кв. „Победа“ гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 11:48
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5178 / 15.08.2016 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: 1. Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ L, кв.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Август, 2016 - 10:41
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5180 / 15.08.2016 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, относно: Разрешение по реда на чл.62а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ за промяна предназначението на УПИ I /ПИ идентификатор 07079.651.86/ в кв.132 по плана на РЦ, ж.к.“Меден Рудник“, гр.Бургас, отреден – „за озеленяване“, с цел приобщаването му към улична регулация и обособяване на крайуличен паркинг

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 14:17
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5091 / 13.07.2016 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Решение за изготвяне на ПУП-ПП за трасе на външно ел. захранване до базова станция в имот с пл.№ 096025 по КВС на землището на с. Изворище, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Юли, 2016 - 12:01
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5172 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелно обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ Средно училище "Епископ Константин Преславски", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 10:11
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5174 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти –  общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 11:13
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5185 / 16.08.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Август, 2016 - 16:03
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5175 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.- кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 15:19
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5176 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир- публична общинска собственост, изграден в поземлен имот с идентификатор 32367.26.85 по КККР на с. Извор, община Бургас, съответстващ на имот №000350 в местност „Камен дол“(старо наименование „Кайлъ дере“) по Картата на възстановената собственост на землище с. Извор

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 11:29
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5173 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ IІІ-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, целият с площ 560 кв.м, чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв.м ид.ч.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:57
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5177 / 12.08.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между община Бургас и физически лица в УПИ І-1080 в кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, чрез продажба на частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:55
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5153 / 05.08.2016 Г.

от общински съветници, относно: Решение за изграждане на мемориален знак в памет на жертвите на комунизма в УПИ I, отреден – „за озеленяване“, кв.123, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, на основание чл.62, ал.8 от ЗУТ и чл.3, т.2 от Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Август, 2016 - 12:22
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5158 / 10.08.2016 Г.

от Живко Табаков - общински съветник от Реформаторски блок, относно: Предприемане на допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на пешеходни пътеки в ЦГЧ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Август, 2016 - 15:49
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5159 / 11.08.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Кера Тодорова Кирова

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:54
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5156 / 09.08.2016 Г.

от д-р Бойко Миразчийски - Зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми,живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:52
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5166 / 12.08.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Август, 2016 - 17:42
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5171 / 12.08.2016 Г.

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 12:00
28. Отчет № 08 - 00 5113 / 20.07.2016 Г.

от Евгений Николов Мосинов, относно: Проведено на 05.07.2016г. Общо събрание на акционерите на "Професионален Футболен Клуб "Нефтохимик Бургас 1962" АД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Юли, 2016 - 14:51
29. Писмо № 08 - 00 4998 / 28.06.2016 Г.

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Осман Лиман Осман и Филка Радева Хаджиева за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 13:46
30. Писмо № 08 - 00 5033 / 07.07.2016 Г.

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Панайот Иванов Стойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Август, 2016 - 13:41
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5211 / 26.08.2016 Г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед  №2264/25.08.2016 г., относно:  Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас- І етап“; ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.004-0001-C01, № РД-02-37-23/ 24.08.2016г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Септември, 2016 - 14:29
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5213 / 29.08.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане на дейностите по ученическо столово хранене на ОП „Туризъм“ в 6 общински училища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Септември, 2016 - 14:29
33. Питане № 08 - 00 5047 / 08.07.2016 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: Изграждане на християнски монумент - триптих по пътя София - Бургас 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 10:45
34. Питане № 08 - 00 5049 / 08.07.2016 Г.

от общински съветници от групата на ПП НФСБ и ПП СЕК, относно: "Парк на миниатюрите"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Юли, 2016 - 10:38
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.