• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 23.02.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4379   Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.

2. ОбС 08-00-4362  Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на Бургаски спортни клубове 

3. ОбС 08-00-4366 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти" 

4. ОбС 08-00-4357 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г.

5. ОбС 08-00-4358 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Бургас и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 

6. ОбС 08-00-4320 Докладна записка от Димитър Людиев – председател на група общински съветници от ПП ГЕРБ при Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на Община Бургас

7. ОбС 08-00-4329 Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно:  Приемане на Правилник за Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.

8. ОбС 08-00-4353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", приет с решение по 27, т. 2 на проведеното на 28.02.2008 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №6) 

9. ОбС 08-00-4367 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 

10. ОбС 08-00-4368 Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на СОУ "Петко Росен"-Бургас с проектно предложение от Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 

11. ОбС 08-00-4339 Докладна записка от Руска Бояджиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект „Модернизиране на инфраструктурата за доставка на минерална вода в квартал „Минерални бани”, гр. Бургас”

12. ОбС 08-00-4364 Докладна записка от Чанка Коралска -  за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен" 

13. ОбС 08-00-4343 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем

14. ОбС 08-00-4285 Докладна записка от Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на нова пътна връзка и трасета на елементите на техническата инфраструктура, с обхват от път ІІІ-6008 - Българово – Камено до обслужваща улица, част от плана за регулация на Бизнес - индустриална зона Българово, с трасе от о.т.222 – о.т.257 - о.т.258 - о.т.259 - о.т.260  - о.т.261 -  о.т.262 - о.т.263 - о.т.264 до о.т.265. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на нова пътна връзка и трасета на елементите на техническата инфраструктура, с обхват от път ІІІ-6008 - Българово – Камено до обслужваща улица, част от плана за регулация на Бизнес - индустриална зона Българово, с трасе от о.т.222 – о.т.257 - о.т.258 - о.т.259 - о.т.260  - о.т.261 -  о.т.262 - о.т.263 - о.т.264 до о.т.265, преминаващи през ПИ с пл.№№000338, 147028, 000303 по КВС, землище на гр.Българово – общинска собственост

15. ОбС 08-00-4337 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхвата от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по план на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.4.763 и 07079.4.810 по КК, землище кв. Лозово - общинска собственост, и двата с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път; вид територия – земеделска

16. ОбС 08-00-4344 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас съгласно Заповед 337/05.02.2016г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за обслужващи улици с о.т.53А-о.т.53Б-о.т.53В-о.т.51-о.т.50-о.т.49А-о.т.49Б-о.т.49В и о.т.49А-о.т.49 за обслужване на имоти в кв.6 по плана на ПЗ“Север“ гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 4/Пч съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на ПЗ“Север“ гр.Бургас (масиви 134 и 135 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас)

17. ОбС 08-00-4351  Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на православен храм - параклис в УПИ I в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на с.Миролюбово, община Бургас

18. ОбС 08-00-4273 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Обявяване на новоизграден обект „Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека за готови лекарствени форми“ с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Вълнолом“ № 8 за недвижим имот – публична общинска собственост и отдаване под наем на част от помещенията в описаната сграда, чрез публичен търг с тайно наддаване

19. ОбС 08-00-4352 Докладна записка от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2016/2017 година

20. ОбС 08-00-4346 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ), частна общинска собственост по реда на §2, ал.1 от ПЗР на МПС  №235/1996 г.(отм.), в изпълнение на съдебно решение

21. ОбС 08-00-4349 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

22. ОбС 08-00-4268 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 106, вх. 1, ет. 8, ап. 23, на наемател, настанен по административен ред

23. ОбС 08-00-4361 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатори 07079.4.969 и 07079.4.970 по одобрените КККР на гр. Бургас

24. ОбС 08-00-4347 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 172/672 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.520 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014 г. на Началника на СГККгр. Бургас

25. ОбС 08-00-4350 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ IX-84 в кв. 20, целият с площ 1056 кв.м. по плана на с.Твърдица, Община Бургас

26. ОбС 08-00-4348 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: 1. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ. 2. Отдаване под наем на необработваема земеделска земя, чрез провеждане на публичен търг  с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ, за създаване на пчелин

27. ОбС 08-00-4359 Докладна записка от Йорданка Бенова Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс 

28. ОбС 08-00-4360 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

29. ОбС 08-00-4276 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора

30. ОбС 08-00-4345 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения за временно и безвъзмездно право на управление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, за нуждите на териториално звено – гр. Бургас

31. ОбС 08-00-4328 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет "Култура и образование", относно: Общинска програма за детето 2016 г.

32. ОбС 08-00-4295   Отчет на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2015 г.

33. ОбС 08-00-4342 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова социална услуга  Център за жертви на сексуално насилие в Регион Бургас

34. ОбС 08-00-4365 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на пилотна система за градска електромобилност в град Бургас 

35. ОбС 08-00-4340 Докладна записка от Евгений Николов Мосинов – общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт 

36. ОбС 08-00-4378  Докладна записка от Димитър Николов кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

37. ОбС 08-00-4323 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет – Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

38. ОбС 08-00-4341 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет - Бургас относно прецизиране на изискванията към кандидатите в конкурси за избор на управители на общински медицински центрове и дентален център и избор на временно изпълняващ длъжността "Медицински център II - Бургас" ЕООД

39. ОбС 08-00-4354 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – управител на "Комплексен онкологичен център – Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на дигитализираща система за рентгенов апарат и мамографски апарат за "КОЦ – Бургас" ЕООД 

40. ОбС 08-00-4333 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Недка Петкова Шошолова

41. ОбС 08-00-4336 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

42. ОбС 08-00-4385 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ "Братя Миладинови" – гр. Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по приоритетна от 2: Устойчив туризъм, Специфична цел 2.2 Повишаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации 

43. ОбС 08-00-4389 Докладна записка от Димитър Николов-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр.Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: "Околна среда", Специфична цел 1.2. "Подобряване капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион"

44. ОбС 08-00-4391 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от ЗУЧК 

45. ОбС 08-00-4408 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект на меморандум за сътрудничество и съвместна дейност 

46. ОбС 08-00-4410 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

47. ОбС 08-00-4415 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд "Солидарност" - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр.Бургас, с.Маринка, с.Братово и гр.Българово, Община Бургас" Договор №2015BG16SPO001-013, който се изпълнява от Община Бургас

48. ОбС 08-00-4416 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ „Св. княз Борис I” - гр.Бургас и ОУ „Васил Левски” – кв. Горно Езерово с проектни предложения по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“

49. ОбС 08-00-4425 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас отреден за "озеленяване и благоустрояване", публична общинска собственост с промяна на границите му с УПИ XIII, /ПИ с идентификатор 07079.601.230 по КК на гр. Бургас/

КОСТАНТИН ЛУКОВ

Председател на Общински съвет - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
2025
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.