МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №8

1. Докладна записка № 08 - 00 4379 / 10.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2015-2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:51
3. Докладна записка № 08 - 00 4366 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:53
4. Докладна записка № 08 - 00 4357 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:54
5. Докладна записка № 08 - 00 4358 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Бургас и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 15:23
6. Докладна записка № 08 - 00 4320 / 29.01.2016 г.

от Димитър Людиев - председател на група общински съветници от ПП ГЕРБ при Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на основната месечна заплата на кмета на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Февруари, 2016 - 15:17
7. Докладна записка № 08 - 00 4329 / 04.02.2016 г.

от Група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно:  Приемане на Правилник за Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Февруари, 2016 - 09:10
8. Докладна записка № 08 - 00 4353 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", приет с решение по 27, т. 2 на проведеното на 28.02.2008 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 12:13
9. Докладна записка № 08 - 00 4367 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничесто България-Турция

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Февруари, 2016 - 10:40
10. Докладна записка № 08 - 00 4368 / 09.02.2016 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на СОУ "Петко Росен"-Бургас с проектно предложение от Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Февруари, 2016 - 10:33
11. Докладна записка № 08 - 00 4339 / 05.02.2016 г.

от Руска Бояджиева зам.-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект „Модернизиране на инфраструктурата за доставка на минерална вода в квартал „Минерални бани”, гр. Бургас”.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Февруари, 2016 - 16:53
12. Докладна записка № 08 - 00 4364 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска -  за кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за проект "КПС и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2016 - 14:41
13. Докладна записка № 08 - 00 4343 / 05.02.2016 г.

от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем

АКТУЛИЗИРАНО НА: 5 Февруари, 2016 - 16:57
14. Докладна записка № 08 - 00 4285 / 19.01.2016 г.

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на нова пътна връзка и трасета на елементите на техническата инфраструктура, с обхват от път ІІІ-6008 - Българово – Камено до обслужваща улица, част от плана за регулация на Бизнес - индустриална зона Българово, с трасе от о.т.222 – о.т.257 - о.т.258 - о.т.259 - о.т.260  - о.т.261 -  о.т.262 - о.т.263 - о.т.264 до о.т.265.     2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Януари, 2016 - 14:31
15. Докладна записка № 08 - 00 4337 / 05.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица, в обхвата от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово за осигуряване на трасе за изграждане на нова велоалея, прилежаща на общински път BGS1034, в предвиденото разширение на населеното място по одобрен ОУП на гр. Бургас 2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 09:38
16. Докладна записка № 08 - 00 4344 / 05.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас съгласно Заповед 337/05.02.2016г. , относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за обслужващи улици с о.т.53А-о.т.53Б-о.т.53В-о.т.51-о.т.50-о.т.49А-о.т.49Б-о.т.49В и о.т.49А-о.т.49 за обслужване на имоти в кв.6 по плана на ПЗ“Север“ гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 4/Пч съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвидено разширение на ПЗ“Север“ гр.Бургас (масиви 134 и 135 в местност „Мадика“, землище гр.Бургас).

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 09:48
17. Докладна записка № 08 - 00 4351 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на православен храм - параклис в УПИ I в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на с.Миролюбово, община Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:07
18. Докладна записка № 08 - 00 4273 / 12.01.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Обявяване на новоизграден обект „Амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека за готови лекарствени форми“ с административен адрес: гр.Бургас, кв.Крайморие, ул.„Вълнолом“ № 8 за недвижим имот – публична общинска собственост и отдаване под наем на част от помещенията в описаната сграда, чрез публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Януари, 2016 - 11:11
19. Докладна записка № 08 - 00 4352 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2016/2017 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:06
20. Докладна записка № 08 - 00 4346 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ), частна общинска собственост по реда на §2, ал.1 от ПЗР на МПС  №235/1996 г.(отм.), в изпълнение на съдебно решение

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Февруари, 2016 - 10:55
21. Докладна записка № 08 - 00 4349 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Рудник, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:12
22. Докладна записка № 08 - 00 4268 / 12.01.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, бл. 106, вх. 1, ет. 8, ап. 23, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Януари, 2016 - 11:14
23. Докладна записка № 08 - 00 4361 / 08.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице, чрез извършване на доброволна делба на поземлени имоти с идентификатори 07079.4.969 и 07079.4.970 по одобрените КККР на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Февруари, 2016 - 10:44
24. Докладна записка № 08 - 00 4347 / 08.02.2016 г.

от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 172/672 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.520 по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменена със Заповед №18-5782-29.04.2014г. на Началника на СГКК- гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:16
25. Докладна записка № 08 - 00 4350 / 08.02.2016 г.

от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, представляващ УПИ IX-84 в кв. 20, целият с площ 1056 кв.м. по плана на с.Твърдица, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:10
26. Докладна записка № 08 - 00 4348 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно:
1. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
2. Отдаване под наем на необработваема земеделска земя, чрез провеждане на публичен търг  с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ, за създаване на пчелин

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:13
27. Докладна записка № 08 - 00 4359 / 08.02.2016 г.

от Йорданка Бенова Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот публична собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:04
28. Докладна записка № 08 - 00 4360 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска -за кмет на община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:02
29. Докладна записка № 08 - 00 4276 / 13.01.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №65/11.01.2016 г., относно: Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на Националната комисия за борба с трафика на хора

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:56
30. Докладна записка № 08 - 00 4345 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения за временно и безвъзмездно право на управление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, за нуждите на териториално звено- гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:38
31. Докладна записка № 08 - 00 4328 / 03.02.2016 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Общинска програма за детето 2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2016 - 11:36
32. Отчет № 08 - 00 4295 / 21.01.2016 г.

Отчет на Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, за дейността му през 2015 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:45
33. Докладна записка № 08 - 00 4342 / 05.02.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова социална услуга - Център за жертви на сексуално насилие в Регион Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 10:28
34. Докладна записка № 08 - 00 4365 / 08.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на пилотна система за градска електромобилност в град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 17:11
35. Докладна записка № 08 - 00 4340 / 05.02.2016 г.

от Евгений Николов Мосинов- общински съветник от групата на БСП, относно: Изменение на цена на билет за вътрешноградски транспорт

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 15:32
36. Докладна записка № 08 - 00 4378 / 10.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Февруари, 2016 - 15:31
37. Докладна записка № 08 - 00 4323 / 01.02.2016 г.

от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Експертна комисия за управление на целевите средства по Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Февруари, 2016 - 09:00
38. Докладна записка № 08 - 00 4341 / 05.02.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Изменение на решения на Общински съвет - Бургас относно прецизиране на изискванията към кандидатите в конкурси за избор на управители на общински медицински центрове и дентален център и избор на временно изпълняващ длъжноста "Медицински център II - Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Февруари, 2016 - 13:33
39. Докладна записка № 08 - 00 4354 / 08.02.2016 г.

от д-р Христо Дечев Дечев- управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на дигитализираща система за рентгенов апарат и мамографски апарат за "КОЦ - Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Февруари, 2016 - 10:04
40. Докладна записка № 08 - 00 4333 / 05.02.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител – Недка Петкова Шошолова

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Февруари, 2016 - 11:01
41. Докладна записка № 08 - 00 4336 / 05.02.2016 г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Февруари, 2016 - 10:59
42. Докладна записка № 08 - 00 4385 / 11.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ "Братя Миладинови"- гр. Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по приоритетна от 2: Устойчив туризъм, Специфична цел 2.2 Повишаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:50
43. Докладна записка № 08 - 00 4389 / 12.02.2016 г.

от Димитър Николов-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - гр.Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: "Околна среда", Специфична цел 1.2. "Подобряване капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:48
44. Докладна записка № 08 - 00 4391 / 15.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от ЗУЧК

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Февруари, 2016 - 09:45
45. Докладна записка № 08 - 00 4408 / 18.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване проект на меморандум за сътрудничество и съвместна дейност

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2016 - 10:28
46. Докладна записка № 08 - 00 4410 / 18.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 18 Февруари, 2016 - 16:22
47. Докладна записка № 08 - 00 4415 / 19.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за издаване Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд "Солидарност" - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" по Проект "Аварийно възстановяване на инфраструктурни обекти в гр.Бургас, с.Маринка, с.Братово и гр.Българово, Община Бургас" Договор №2015BG16SPO001-013, който се изпълнява от Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2016 - 10:25
48. Докладна записка № 08 - 00 4416 / 19.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на ОУ „Св. княз Борис I” - гр.Бургас и ОУ „Васил Левски” – кв. Горно Езерово с проектни предложения по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, по Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 19 Февруари, 2016 - 14:39
49. Докладна записка № 08 - 00 4425 / 22.02.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ IX/ПИ с идентификатор 07079.601.229 по КК на гр. Бургас/, кв.3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас отреден за "озеленяване и благоустрояване", публична общинска собственост с промяна на границите му с УПИ XIII, /ПИ с идентификатор 07079.601.230 по КК на гр. Бургас/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Февруари, 2016 - 17:05
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.