КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ, ПРИВАТИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Програма за реализация на малки благоустройствени проекти

 

ПРАВИЛА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА  за РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

 1. Същност и цели.

            1. Същност.

      Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително въпросите на благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и ефективното управление на откритите пространства и училищните бази и др. Тези въпроси касаят цялото местно население. При това те изискват значителен финансов ресурс.

      Практиката обаче показва, че осигуряването на финансови средства не е единственият важен проблем. Проблеми са още неправилното усвояване на средства, липсата на обществен контрол, липсата на участие от местната общност и съпътстващите ги безотговорност и незаинтересованост към градската среда, в която живеем.

      Това налага преосмислянето на ролята на Общината и търсене на нови механизми за реализиране на дейностите по поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и откритите пространства по един устойчив начин. Програмата е форма и начин за реализиране на малки благоустройствени проекти, посредством които стъпка по стъпка обликът на Бургас се променя и той става все по-красив и по-привлекателен.

       Правилата за управление от настоящата Програма предвиждат чрез инициативата на Общината да се насърчи гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество и прилагане на механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в гр. Бургас, по отношение на реализираните благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост.

      Програмата по публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти е приета с решение по т. 13 от  дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, отразено в  Протокол № 45/28.02.2007 г..

      Правилата за управление на Програмата са отворен документ, който може да бъде променян и допълван с решение на Общински съвет.

      Настоящите правила са разработени в съответствие със съществуващата законова рамка и програмни документи, а именно :

      Общински план за развитие на Бургас 2014-2020 г.

      Закон за местното самоуправление и местната администрация;

      Закон за устройство на територията;

      Закон за регионалното развитие;

      Закон за общинските бюджети.

     

        2. Цели.

        2.1 Да наложат устойчив модел на публично-частно партньорство между Община Бургас и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояване;

         2.2 Да формират механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства в град Бургас, които са със статут на публична общинска собственост;

         2.3 Да насърчат гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинското имущество.

           СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

            Програмата е безсрочна.

     

 1. НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ

      Програмата е насочена основно към реализация на благоустройствени мероприятия (озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства) и ефективно управление и контрол на откритите пространства на територията на Община Бургас.

    

       Направление 1 : Допустими дейности по реализацията на инфраструктурни мероприятия с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.

 

       1. Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи – подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;

       2. Поддръжка и ремонт на тротоарни прилежащи площи;

       3. Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;

       4. Ремонт и изграждане на детски площадки.

       5. Осигуряване на достъпност чрез рампи и др.

 

      Направление 2 : Допустими дейности по реализацията на мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства.

 

 1. Засаждане на дървесна и храстова растителност;

        2. Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни петна – изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки и др.;

        3. Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени;

        4. Почистване на стари замърсявания и микросметища.

   

 1.  Механизъм за реализация на дейностите по Правилата за  управление на Програмата.

 

 1. Източници на финансиране и ресурсно осигуряване.

1.1 Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община Бургас за съответната календарна година;

         1.2 Съфинансиране от физически и юридически лица;

         1.3 Принос в натура и труд от физически и юридически лица.

 

 1. Условия за одобряване на проекти.

1.1 Обектът, който се благоустроява следва да е общинска собственост;

        1.2 Дейностите, предложени за изпълнение да са сред допустимите по двете направления;

         1.3 Да е осигурено дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд, транспорт и др.) в размер 25 % от общата стойност на проекта;

         1.4 Обектът да е  изпълним съгласно настоящите правила и указанията на „Комисията по провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти“ (КПТКПРМБП), която разглежда постъпилите предложения;

         1.5 Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;

         1.6 Размерът на финансиране на малките благоустройствени дейности да е в границите от 1000 до 10 000 лева.

 

 1. Право да кандидатстват за финансиране на обекти по тези Правила имат:

3.1  Физически и юридически лица;

        3.2  Инициативни групи от граждани*;

        3.3  Неправителствени организации;

        3.4  Търговски дружества.

     

      *По смисъла на настоящите Правила за управление на Програмата за реализиране на малки благоустройствени проекти инициативна група е формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др. Тя се представлява от физическо лице, с което се сключва споразумение за финансиране за реализация на проекта.

 

 1. Ред за кандидатстване.

      Кандидатстването става на конкурсен принцип по следния начин:

      4.1. Заявления по образец за участие по Правилата за управление на Програмата за реализация на малки благоустройствени проекти се подават в деловодството на Общински съвет – Бургас /Приложение 1/;

      Срок :

      4.2. Деклариране от кандидата на дяловото му участие в стойността и реализацията на проекта – финансово или нефинансово в размер 25% от общата стойност на проекта;

      4.3. Разглеждане на предложението от КПТКПРМБП и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо.

      Срок: в двумесечен срок от одобряването на проекта.

 

      5. Ред за реализация на одобрени проекти.

      5.1. Сключване на споразумение за реализация на проекта  /Приложение 2/

      Срок: 5 дни след уведомлението по т. 4.3.

      5.2. Предоставяне на материали /ако това се предвижда в проекта/ от Общината с приемно-предавателен протокол

      Срок: до 10 дни след подписване на Споразумението по т. 5.1.

      5.3. Превеждане на финансовия принос на инициативната група по сметка на Общината

      Срок: до 10 дни след подписване на Споразумението по т. 5.1.

      5.4. Определяне на фирма-изпълнител в съответствие със съществуващата законова рамка, регламентираща мероприятията по благоустрояване на населените места, като предвидените дейности за реализация са съобразени с местните приоритети, заложени в текущите и дългосрочни програмни продукти и по реда на Системата за финансово-управленски контрол /СФУК/

      Срок: до 60 дни след подписване на Споразумението по т. 5.1.

      5.5. Изпълнителят /строителната фирма/ се задължава след приключване на строително-ремонтните дейности да постави на подходящо място на обекта пластмасова информационна табела с размери 21/30 см. с логото на Община Бургас и текст: „Проект: /заглавие/ е изпълнен по Програмата на Община Бургас за реализация малки благоустройствени проекти“.

      5.6. Отчет и приемане на обекта.

      Срок: 7 дни след приключване на дейностите.

 

 1. КОНТРОЛ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА
 1. Контролът по изпълнение на дейностите в настоящите Правила за управление на Програмата за реализация на малки благоустройствени проекти се осъществява от КПТКПРМБП.
 2. Възложителят извършва периодични проверки за степента на завършеност на обекта като съставя междинни констативни протоколи. Дейностите по поддържането на завършените обекти се извършват от контрагента по проекта.
 3. Работната група, избрана от КПТКПРМБП приема завършения обект, като съставя приемно-предавателен протокол за установяване на действителното състояние и извършените дейности;

           а) след приключване на обекта Изпълнителят представя на Възложителя декларации за съответствие и сертификати за качество на вложените от него материали.

           б) при наличие на годни за употреба материали, собственост на Общината, същите се описват в двустранен констативен протокол и се предават за съхранение от Изпълнителя.

           в) при констатиране на наличност на негодни за употреба материали, същите се транспортират от Изпълнителя до общинско депо в ПЗ „Север“.

 

 1. ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА:
 1. Подобряване на средата за обитаване на територията на Общината;
 2. Намаляване на здравния и екологичен риск за населението;

      3. Насърчаване на солидарност и гражданско чувство за отговорност, което предполага равностойно поемане на задължения;

      4. Изграждане на околна среда, благоприятстваща психическото и физическо здраве на гражданите на Бургас;

      5. Повишаване на гражданското съзнание и екологична култура на населението;

      6. Опазване и подобряване на откритите пространства чрез качественото им преустройство;

      7. Формиране на социално жизнено пространство;

      8. Възпитание на подрастващите и формиране у тях на чувство за отговорност и съпричастност към живота на общността;

       9. Създаване и предпоставки за формиране на гражданско общество.

 

VI. МЕРКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА КОНТРОЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ

      1. Изготвяне на прессъобщение и подготовка на медийна кампания, целяща запознаване на гражданите на Бургас с действащите Правила за управление на Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия – цели, направления, допустими дейности, ред за кандидатстване и др.

      2.Подготовка и изготвяне на информационна брошура.

      3.Създаване на рубрика в  интернет страницата на Община Бургас и Обшински съвет - Бургас с публикуване на формуляр за кандидатстване и указания.

      

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1020
ОБНОВЕНО:
04.10.2017 - 16:08
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.