МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №13

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4937 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2016 - 10:00
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4936 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2016 - 09:59
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4912 / 08.06.2016 Г.

от д-р Бойко Миразчийски - председател на Група общински съветници на НФСБ и СЕК, относно: Приемане на Правилник за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Юни, 2016 - 09:07
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4921 / 09.06.2016 Г.

от Георги Василев Манев - общински съветник, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Юни, 2016 - 12:12
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4944 / 10.06.2016 Г.

от Георги Дракалиев, Галя Василева, Калояна Живкова - общински съветници, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 15:32
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4947 / 10.06.2016 Г.

от Веселин Матеев Пренеров - Председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност,  относно: Предложение за именуване на улици и преименуване на парк на територията на Община Бургас, във връзка с новата общинска транспортна схема за района на жилищни комплекси: к-с „Меден рудник“, к-с „Изгрев“, к-с „Зорница“, к-с „Славейков"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2016 - 08:44
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4938 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас в Общото събрание на „Професионален Футболен Клуб „Нефтохимик Бургас 1962” АД, ЕИК 203123031, насрочено за 05.07.2016г. от 11.00 часа и определяне на мандат

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 16:33
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4939 / 10.06.2016 Г.

от Група общински съветици, относно: Задължаване представителите на Община Бургас в Съвета на директорите на "Професионален спортен клуб "Черноморец Бургас" АД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 15:17
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4928 / 09.06.2016 Г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Подписване на партньорско споразумение към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ (CHRISTA), референтен №PGI00057, финансиран по програма Интеррег Европа 2014-2020

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 09:22
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4945 / 10.06.2016 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Одобряване на Споразумения за общинско сътрудничество по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.001 "Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" и процедура за бзвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2016 - 11:03
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4889 / 02.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за Учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас върху част от поземлен имот с идентификатор № 07079.820.883 по кадастрална карта на гр. Бургас, Община Бургас, Област Бургас, представляващ морски плаж "Сарафово" - изключителна държавна собственост съгласно Акт №575 от 04.01.2000г. за изключителна държавна собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Юни, 2016 - 16:33
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4809 / 17.05.2016 Г.

Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 290кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.609 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 10787 кв.м. и 1168кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.610 по КК на гр. Бургас, целият с площ от 3014 кв.м.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Юни, 2016 - 11:15
13. Писмо № 08 - 00 4965 / 16.06.2016 Г.

Заповед № РД-09-31/13.06.2016 г., от Вълчо Чолаков - областен управител на област Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юни, 2016 - 14:35
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4950 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас безвъзмездно право на собственост върху идеална част от УПИ XIII, кв.32, отреден "За детска градина", по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на ЗКПУ "Тракия", кв. Горно Езерово
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2016 - 10:43
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4934 / 10.06.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-98/04.04.2016 г. в Община Бургас от Общинска служба по земеделие (ОЗС) - Бургас за предоставяне на общинска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Темелко Христов Падъков 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 16:02
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4935 / 10.06.2016 Г.

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Искане с вх. № 58-00-6/07.01.2016 г. в Община Бургас от Общинската служба земеделие – Бургас за предоставяне на общинска земеделска земя на основание §27, ал. 2, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване на решение за обезщетяване на наследниците на Васил Желязков Чикъкчиев

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 15:53
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4823 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХІV-2362 в кв.21 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.119 по КККР на гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Май, 2016 - 16:22
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4824 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-9 в кв.3 по плана на с.Изворище, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Май, 2016 - 16:43
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4827 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 225/725 кв.м. ид.части от УПИ V-733,734 в кв.49, по плана кв.Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Май, 2016 - 16:59
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4828 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр.Бургас, ул.„Христо Фотев“№21, за временно и възмездно ползване на сдружение „СПОРТЕН КЛУБ НА ГЛУХИТЕ „СПОРТ-ТУРИЗЪМ-ЗДРАВЕ“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Май, 2016 - 17:08
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4829 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на обособени обекти - общинска собственост в бл.47, ж.к. "Зорница", гр. Бургас, за временно и възмездно ползване на Регионална съюзна организация на слепите - Бургас към Съюза на слепите в България

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Май, 2016 - 15:57
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4812 / 17.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Областен ромски съюз“–гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Май, 2016 - 09:59
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4822 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ офис № 1 в бл. 143, находящ се в ж.к. „Лазур“, гр. Бургас на сдружение с нестопанска цел - „Равен старт 2009“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Май, 2016 - 10:06
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4825 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Май, 2016 - 10:13
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4831 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Асоциация Деметра“ – гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 26 Май, 2016 - 09:46
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4933 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект - частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - "ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИТЕ"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 15:41
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4946 / 10.06.2016 Г.

от Веселин Матеев Пренеров и Калояна Живкова Петкова - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Спиране действието на договор за ползване на общински нежилищен имот - частна общинска собствност между НЧ "Хамалогика 2014" и Община Бургас за срок от два месеца

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 16:08
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4907 / 07.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, бул. „Демокрация“ № 166, вх. 1, ет. 3, ап. 8 (среден), на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 19:34
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4951 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII-307 в кв. 175 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2016 - 14:22
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4941 / 10.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Необходимост от ремонт на НЧ "ФАР 1946"- Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 15:22
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4830 / 20.05.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка №4516/14.03.2016г. на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Юни, 2016 - 14:51
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4942 / 10.06.2016 Г.

от Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Общинска програма за „Ранна превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и агресивно поведение“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 15:27
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4952 / 13.06.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване и социални дейности", относно: Сключване на договор за съвместна дейност между Община Бургас и „Дентален център 1 – Бургас“ ЕООД за предоставяне на дентални медицински услуги в кв. Крайморие

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Юни, 2016 - 14:19
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4905 / 07.06.2016 Г.

от д-р Надя Кирова Желязкова, управител на "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.4 от дневния ред на Заседание №7, проведено на 26.01.2016 г./Протокол №7/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Юни, 2016 - 15:28
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4943 / 10.06.2016 Г.

от Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Юни, 2016 - 17:09
36. Писмо № 08 - 00 4752 / 11.05.2016 Г.

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Атанаска Христова Атанасова за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юни, 2016 - 14:23
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4959 / 15.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на явна техническа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 01.06.2016г. заседание (Протокол №12)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Юни, 2016 - 13:22
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4966 / 20.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас като партньор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас в проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда находяща се в имот с идентификатор 07079.607.67 по КККР на гр. Бургас, ул. Перущица №67“ към Националния Доверителен Екофонд и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юни, 2016 - 14:48
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4993 / 27.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2016 - 16:19
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 4995 / 27.06.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подпомагане обучението на 60 студенти в IT сектора от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски Свободен Университет

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Юни, 2016 - 17:13
41. Питане № 08 - 00 4940 / 10.06.2016 Г.

от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Командировки на общински съветници за периода 2011 - 2015 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Юни, 2016 - 14:18
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.