МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5817 / 21.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" Бургас, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2008 г. по т.27.2 /Протокол №6/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2017 - 11:19
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5823 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Морски знаци“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 21.07.2011 г. по т. 6 /Протокол 51/ и променен с решение на Общински съвет – Бургас от 23.07.2013г. по т.23 /Протокол № 26/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Февруари, 2017 - 09:52
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5824 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти” Бургас, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Март, 2017 - 10:38
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5825 / 24.02.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 23.07.2013 г. по т. 26 (Протокол № 26), изменен и допълнен с решение на Общински съвет – Бургас, Протокол №33, т.9 от 13.02.2014 г., Протокол № 39, т.25 от 12.08.2014 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Февруари, 2017 - 10:06
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5861 / 10.03.2017 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 15:29
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5844 / 06.03.2017 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно:  Общинска програма за детето 2017 година

АКТУЛИЗИРАНО НА: 7 Март, 2017 - 11:16
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5859 / 10.03.2017 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Приемане на общински план за младежта на Община Бургас за 2017 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 10:25
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5872 / 13.03.2017 Г.

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Отмяна на решение на ОС по т.17/Протокол №21/20.12.2016 г. и даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение във връзка с обявена процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:24
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5886 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410 по плана на КК на гр.Бургас – общинска собственост. 2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:08
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5885 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за  осигуряване на транспортен достъп до имоти в предвиденото разширение на населеното място, в границите на устройствена зона 1/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в обвръзка с действащата регулация на населеното място при улица с о.т.12 от регулацията на кв.Ветрен до о.т.134 на улица завършваща до западната граница на бивш ПИ 019003, бивш м.19 по КВС, бивша м.“Кантона“ /ПИ ид.07079.12.15 по КК на гр.Бургас/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 12:15
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5888 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) и подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) на кв.41 и на част от кв.„Победа“, в обхват на кв.29, 30, 31, 32, 36 и 37 (по недействащ план) на кв.„Победа“, гр.Бургас, за провеждане на нови обслужващи улици и обособяване на нови квартали 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 35а, 36, 36а, 41, 42, 43, 44, 45, с изменение на улично - регулационните граници на кв.37 и 37а и обособяване на нови УПИ – УПИ I, от

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 16:26
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5878 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне безвъзмездно за управление на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи обособени обекти в бл. 1„А“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:02
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5883 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас право на собственост върху ПИ с идентификатор 07079.2.2199, целият с площ 21 328 кв.м по КККР на гр.Бургас, собственост на физическо лице, във връзка с прилагане на одобрен ПУП-ПУР за разширение на Гробищен парк – Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 08:47
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5874 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими  имоти, частна общинска собственост, находящи се в кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез  провеждане на публичен търг

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:44
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5882 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.54, вх.3, ет.5, ап.№8, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:41
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5877 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:55
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5875 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-1582, в квартал 142 по ПУП - ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2017 - 15:23
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5876 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-103 в кв.12 по плана на в.з.Росенец, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 14:48
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5879 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-82, кв. 6 по ПУП-ПРЗ на кв. Лозово, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:11
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5880 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-130, в квартал 18 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 20:41
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5881 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ, в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:32
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5884 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общински идеални части от недвижим имот - УПИ III-81, кв. 3 по плана на с. Равнец. гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 15:53
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5873 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД и определяне начина на гласуване на проекта на решение 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 15:19
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5858 / 09.03.2017 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2017 - 15:35
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5849 / 08.03.2017 Г.

т Радостин Апостолов Панайотов - управител на "Бургасинвест" ООД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията  

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2017 - 11:22
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5850 / 08.03.2017 Г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, относно: Отпускане на финансови средства за доизграждането на Мемориалния комплекс на кан Кубрат, намиращ се край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Март, 2017 - 12:07
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5863 / 10.03.2017 Г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2016 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2017 - 15:38
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5663 / 13.01.2017 Г.

от Йордан Красимиров Козаров - общински съветник от ПП ДПС, относно: Утвърждаване на таксиметрови стоянки на територията на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2017 - 11:13
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5871 / 13.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Красимира Борисова Първанова  чрез дъщеря й Мирела Михайлова Първанова за майка й

АКТУЛИЗИРАНО НА: 13 Март, 2017 - 13:43
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5862 / 13.03.2017 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 20:49
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5842 / 06.03.2017 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно:  Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител - Павлинка Вълкова Георгиева

АКТУЛИЗИРАНО НА: 6 Март, 2017 - 15:29
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5857 / 09.03.2017 Г.

от д-р Бойко Миразчийски - Зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 20 Март, 2017 - 11:24
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5933 / 27.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 15:09
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5938 / 27.03.2017 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поправка на решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 39 от дневния ред на проведеното заседание на 28.02.2017 г., отразено в Протокол 24

АКТУЛИЗИРАНО НА: 27 Март, 2017 - 17:12
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.