МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №19

1. Предложение № 08 - 00 5503 / 28.11.2016 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Ноември, 2016 - 08:39
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5509 / 28.11.2016 Г.

от Георги Дражев - общински съветник от групата на  ПП НФСБ и ПП СЕК, зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала и назначаване на нови представители

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 16:24
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5447 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г.
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 29 Ноември, 2016 - 08:46
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5452 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга в общността - „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и финансирането му като държавно делегирана дейност

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 10:26
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5397 / 03.11.2016 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Утвърждаване на извършените разходи от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност - лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 3 Ноември, 2016 - 15:18
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5401 / 03.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на подробен  устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод и трасе на оптичен кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори  07079.827.8, 07079.827.11, 07079.827.57, 07079.827.73, 07079.827.78, 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас за ПИ с идентифи

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Ноември, 2016 - 15:40
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5454 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване  на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас, преминаващ през ПИ – общинска собственост.  2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 10:16
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5453 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение  на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на част от УПИ III, отреден – „за озеленяване“, кв.24, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, за изграждане на елементи на техническата и пътна инфраструктура. 2. Разрешение на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 13:52
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5400 / 03.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по чл.124а, ал.1 от ЗУТ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец - кв.М.Рудник - (Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Ноември, 2016 - 13:57
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5402 / 03.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.11.264 по КК на гр.Бургас до проектна водопроводна мрежа в ПИ с идентификатор 07079.832.175 по КК на гр.Бургас, извън строителните граници на в.з.„Росенец“, гр.Бургас 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Ноември, 2016 - 12:50
12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5403 / 03.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, в условията на чл.16 и чл.19 от ЗУТ, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти за ПИ с пл.№№351, 353, 355, 356, 362, 363, 365, 378, 379, 382, при съобразяване с уличната регулация по действащ план и предвиждане на нова обслужваща задънена улица за достъп до ограничен брой УПИ в кв.8

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Ноември, 2016 - 12:07
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5439 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ в кв.134 по плана на Районен център ж.р. Меден Рудник, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.651.278 по КККР на гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 10:52
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5428 / 10.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Ноември, 2016 - 14:19
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5455 / 14.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2016/2017 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2016 - 10:26
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5432 / 10.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба между Община Бургас и физически лица на нови УПИ І, УПИ ІХ и УПИ Х в кв.11 по ПУП-ПРЗ на кв.“Победа“, одобрен със Заповеди №№1538,1537/08.06.2016г. на Зам.-кмет „ Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас и даване съгласие за учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на нов трафопост в УПИ ІХ в кв.11 по одобрения план

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 11:40
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5434 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ХІІІ-5010150 в кв. 12 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 11:19
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5446 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІV-1040 в кв. 77 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, чрез продажба на общинската идеална част от имота

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 16:52
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5435 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на самостоятелни обекти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 11:13
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5433 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот №000634 по КВС на землище гр. Българово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 11:24
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5440 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ обособен обект - занималня, разположена на партерния етаж в жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул."Оборище" № 109, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Сдружение "Съюз на математиците в България"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2016 - 10:29
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5436 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне и промяна на предназначението на общински жилища

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 12:20
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5430 / 10.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул.„Дунав“ № 5, ет.1, ап.2, на наематели, настанени по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 12:07
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5431 / 10.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.Меден рудник, блок №127, вход 3(В), етаж 1, апартамент №26(ляв), на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 11:56
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5438 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, кв. „Победа“,  ул. „Московска“ №9а, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 11:00
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5437 / 11.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.09.2016 г. заседание /Протокол №17/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Ноември, 2016 - 10:31
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5456 / 14.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Учредително събрание на Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено - Бургас)

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 16:58
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5448 / 11.11.2016 Г.

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 10:19
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5441 / 11.11.2016 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии - собственост на община Бургас за 2016 г.
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 12:17
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5449 / 11.11.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Общинска стратегия за борба с наркотиците 2016 – 2018 година и План за нейното изпълнение

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 17:09
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5450 / 11.11.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедури за доброволна акредитация на „Комплексен онкологичен център - Бургас“ ЕООД и „Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков – Бургас“ ЕООД, за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 16:40
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5451 / 11.11.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Сключване на договор за съвместна дейност между "Център за кожно - венерически заболявания - Бургас" ЕООД и "Многопрофилна болница за активно лечение- Бургас" АД за обезпечаване на медицинското осигуряване по отношение на кожно-венерическите заболявания в Област Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 24 Ноември, 2016 - 12:03
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5381 / 24.10.2016 Г.

от Георги Дражев - Председател на Комисията по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации, относно: Стимулиране експорта на български стоки и продукти в държавите, където имаме побратимени градове и традиционно добри икономически връзки

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Април, 2017 - 11:04
34. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5399 / 03.11.2016 Г.

от Димитринка Иванова Буланова - Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 08:53
35. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5418 / 09.11.2016 Г.

от Красимира Семова Маркович - Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Реконструкция на детска площадка в к-с "Зорница"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Ноември, 2016 - 11:08
36. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5444 / 11.11.2016 Г.

от Георги Дражев - общински съветник от НФСБ, относно: Възстановяване паркова растителност в урегулиран поземлен имот /УПИ / IX- 690 в кв.18 по плана на к/с “Лазур“  гр. Бургас, целия с площ 3550 кв.м. при граници: североизток - ул. „Калофер“, югозапад – ул. „Карлово“, северозапад – УПИ Х-690, югоизток – УПИ I

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 08:50
37. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5426 / 10.11.2016 Г.

от Георги Дракалиев и Антон Вечерников - общински съветници, относно: Награждаване с отличия на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 17:01
38. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5335 / 10.10.2016 Г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Промяна на седалище и адрес на управление на "Дезинфекционна станция Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Октомври, 2016 - 13:45
39. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5429 / 10.11.2016 Г.

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, относно: Допълване предмета на дейност на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 12:11
40. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5442 / 11.11.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доброволен приемен родител - Елена Иванова Бахчеванова

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Ноември, 2016 - 16:58
41. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5443 / 11.11.2016 Г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Ноември, 2016 - 10:13
42. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5405 / 03.11.2016 Г.

от д-р Бойко Миразчийски - Зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 4 Февруари, 2019 - 20:14
43. Писмо № 08 - 00 5333 / 10.10.2016 Г.

от Комисията по опрощаване, относно: Молба на Стоян Стойнов Георгиев за опрощаване на наложена глоба от КАТ

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Ноември, 2016 - 08:50
44. ПИСМО № 08 - 00 5371 / 19.10.2016 Г.

от Комисията по опрощаване, относно: Молба от Стефан Рашков Бобойчев за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 2 Ноември, 2016 - 08:56
45. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5498 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.30/28.02.2008 г. /Протокол №6/ и по т.9/22.05.2008 г. /Протокол №9/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 10:35
46. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5500 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на тринадесет лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 11:59
47. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5504 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отсрочване погасяването на безлихвен заем

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 16:37
48. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5505 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие като обезпечение, гарантиращо пълнияя размер на авансово плащане по проект "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 14:14
49. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5506 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 16:34
50. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5507 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Бургас на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" №11 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 16:45
51. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5508 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект: „Подобряване качеството на професионалното образование чрез модернизация на образователната инфраструктура в шест професионални гимназии в гр.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 16:20
52. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5510 / 28.11.2016 Г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот, собственост на "Бургасбус" ЕООД, чрез публично оповестен конкурс

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Ноември, 2016 - 16:44
53. Питане № 08 - 00 5368 / 18.10.2016 Г.

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Преместване на СУ "Йордан Йовков"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Ноември, 2016 - 09:07
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.