МАТЕРИАЛИ НА ДНЕВЕН РЕД ЗАСЕДАНИЕ №9

1. Докладна записка № 08 - 00 4456 / 10.03.2016 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

АКТУЛИЗИРАНО НА: 23 Март, 2016 - 16:23
2. Докладна записка № 08 - 00 4463 / 11.03.2016 г. Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 11:44
3. Докладна записка № 08 - 00 4462 / 11.03.2016 г. Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев - общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 11:09
4. Докладна записка № 08 - 00 4495 / 12.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Гарантиране на устойчивост по проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 13:34
5. Докладна записка № 08 - 00 4465 / 11.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение с работно заглавие „Подобряване на околната среда чрез прилагане на мерки за редуциране замърсяването с  Фини прахови частици /Clean Heating for Clean Air“/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРЕГ „Балкани – Средиземно море“, Приоритетна ос 2 “Околна среда“, Специфична цел 2.2.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 13:53
6. Докладна записка № 08 - 00 4455 / 10.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 11:32
7. Докладна записка № 08 - 00 4464 / 11.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Лаборатория за сини и зелени общности“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 12:06
8. Докладна записка № 08 - 00 4466 / 11.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като партньор в проектно предложение с работно заглавие „Смекчаване въздействието на климатичните промени, чрез намаляване влиянието на топлинните острови в градската среда“ по Първата покана на Програма за транснационално сътрудничество Интеррег „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 14:15
9. Докладна записка № 08 - 00 4461 / 10.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за периода 2016 – 2020 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 16:07
10. Докладна записка № 08 - 00 4460 / 10.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансиране на проекти за  надграждане и подобряване на системата за управление на отпадъците в Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 16:11
11. Докладна записка № 08 - 00 4474 / 11.03.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за младежта на Община Бургас за 2016 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 15:32
12. Отчет № 08 - 00 4514 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Март, 2016 - 10:54
13. Докладна записка № 08 - 00 4515 / 14.03.2016 г.

Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Стратегия за управление и разпореждане с Общинска собственост за периода 2016 - 2019 г.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Март, 2016 - 10:52
14. Докладна записка № 08 - 00 4473 / 11.03.2016 г.

от Руска Бояджиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас“, собственост на Община Бургас, на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срокът на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2016 - 16:36
15. Докладна записка № 08 - 00 4516 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение и допълнение на актуализирана план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Март, 2016 - 09:30
16. Докладна записка № 08 - 00 4491 / 12.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на канализационен колектор /тласкател/ от УПИ І-312, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Рудник, гр.Бургас, до УПИ ІІ-136, отреден „за ПСОВ“, в землището на кв.Ветрен, гр.Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2016 - 10:54
17. Докладна записка № 08 - 00 4494 / 12.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПУР , в частта от надлез над „Товарна ЖП гара“ /о.т.509, о.т.508/ до връзка с бул.„Т.Александров“ /о.т.300, о.т.303/ и пристанище „Запад“ /о.т.314,о.т.354/, в обхвата на границите на квартали 25, 25А, 26, 32, 33, 38, 46, 51, 52, 56, 58 и 59, по плана на ПЗ„Север“, гр.Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2016 - 10:56
18. Докладна записка № 08 - 00 4501 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т.17 от проведеното на 26.11.2015 г. (Протокол № 3), заседание на Общински съвет – Бургас.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Март, 2016 - 10:02
19. Докладна записка № 08 - 00 4490 / 12.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на разрешение за промяна на предназначението на част от УПИ II, отреден – „за озеленяване и спорт“, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас, с цел организиране на паркинг за краткотрайно пребиваване на автомобили и осигуряване на по-добро комуникационно-транспортно обслужване, в територията около ОУ„Братя Миладинови“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 21 Март, 2016 - 11:33
20. Докладна записка № 08 - 00 4482 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр.Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 09:54
21. Докладна записка № 08 - 00 4510 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на нов трафопост в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 139 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.1 по КККР на гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Март, 2016 - 14:56
22. Докладна записка № 08 - 00 4511 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на 2 броя нови трафопостове в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в к.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 16 Март, 2016 - 14:58
23. Докладна записка № 08 - 00 4492 / 12.03.2016 г.

от Чанка Коралска - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Придобиване на сервитут в поземлен имот с идентификатор 07079.11.264 по КККР на гр. Бургас, собственост на Сливенска митрополия - Българска православна църква, засегнат от трасе на външен водопровод от точка на водовземане от магистрален водопровод "Ясна поляна" до с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево - Първи етап

АКТУЛИЗИРАНО НА: 31 Март, 2016 - 16:51
24. Докладна записка № 08 - 00 4488 / 12.03.2016 г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на самостоятелен обект, разположен в подлез „МБАЛ“ на бул.„Стефан Стамболов” в гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 11:58
25. Докладна записка № 08 - 00 4489 / 12.03.2016 г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. и отдаване под наем на на имоти - публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 16:19
26. Докладна записка № 08 - 00 4505 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване за публична общинска собственост на недвижими имоти, безвъзмездно предоставени на Община Бургас от Българската Държава.

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 14:17
27. Докладна записка № 08 - 00 4508 / 14.03.2016 г.

от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед  №622/10.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 15:02
28. Докладна записка № 08 - 00 4509 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се във в.з.Минерални бани, землище кв.Ветрен, гр. Бургас
 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 15:13
29. Докладна записка № 08 - 00 4480 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас. чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 10:10
30. Докладна записка № 08 - 00 4502 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-222 в кв.15А по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 13:57
31. Докладна записка № 08 - 00 4503 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Братя Миладинови“, бл. 41, вход 2, етаж 5, апартамент № 38, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 14:54
32. Докладна записка № 08 - 00 4476 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 6 (жилищен), апартамент №39, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 10:36
33. Докладна записка № 08 - 00 4477 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, блок №48, етаж 2 (жилищен), апартамент №10, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 10:30
34. Докладна записка № 08 - 00 4483 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.р.“Меден Рудник”, блок №13(413), вход 3, етаж 8, апартамент №14 (ляв), на наематели, настанени по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 09:37
35. Докладна записка № 08 - 00 4500 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Л.Каравелов“№12, вх.2, ет.7, ап.13, на наемател, настанен по административен ред

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 16:16
36. Докладна записка № 08 - 00 4478 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 10:21
37. Докладна записка № 08 - 00 4479 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 10:15
38. Докладна записка № 08 - 00 4481 / 11.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи –общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 09:59
39. Докладна записка № 08 - 00 4512 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на 2 броя каси за продажба на автобусни билети в сградата на "Автогара Юг", чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 15:31
40. Докладна записка № 08 - 00 4504 / 14.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физическо лице, подлежащ на отчуждаване, с имот, частна общинска собственост, по реда на чл.21 ,ал.4, предл. второ и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/

АКТУЛИЗИРАНО НА: 14 Март, 2016 - 14:36
41. Докладна записка № 08 - 00 4498 / 12.03.2016 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещения за временно ползване за нуждите на Вечерна гимназия "Захари Стоянов" - Бургас на територията на СОУ "Д. Дебелянов" - Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 22 Март, 2016 - 16:46
42. Докладна записка № 08 - 00 4496 / 12.03.2016 г.

от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова Целодневна детска градина (ЦДГ) №33 ”Пролетна дъга”- с. Маринка с филиал в село Извор и преобразуване на Целодневна детска градина (ЦДГ) “Ракета“ – село Твърдица във филиал на Целодневна детска градина (ЦДГ) №11 „Чайка“ - град Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 15:04
43. Докладна записка № 08 - 00 4484 / 11.03.2016 г.

от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 09:09
44. Докладна записка № 08 - 00 4450 / 09.03.2016 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2015 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 9 Март, 2016 - 15:06
45. Докладна записка № 08 - 00 4469 / 11.03.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Провеждане на процедура за доброволна акредитация на „Диагностично-консултативен център II – Бургас“ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделните медицински дейности и за възможностите за обучение на студенти и специализанти

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 11:49
46. Докладна записка № 08 - 00 4522 / 15.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на община Бургас в общо събрание на акционерите на "МБАЛ-Бургас" АД и определение начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 15 Март, 2016 - 12:11
47. Докладна записка № 08 - 00 4471 / 11.03.2016 г.

от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 15:24
48. Докладна записка № 08 - 00 4457 / 10.03.2016 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД 

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 12:03
49. Докладна записка № 08 - 00 4475 / 11.03.2016 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "История на парите по българските земи"

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 10:40
50. Докладна записка № 08 - 00 4497 / 12.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на изявени ученици за участие в международни проекти и състезания

АКТУЛИЗИРАНО НА: 12 Март, 2016 - 14:53
51. Докладна записка № 08 - 00 4453 / 10.03.2016 г.

от група общински съветници, относно: Отпускане на средства за закупуване на музикални инструменти за награждаване на изявените деца от паралелка ударни инструменти при НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 09:41
52. Докладна записка № 08 - 00 4470 / 11.03.2016 г.

от Станислав Райков Андреев - общински съветник на Община Бургас, относно: Искане от Васил Ангелов Илчев - Председател УС на НЧ "Възраждане - 1927", кв. Рудник, гр. Бургас, във връзка с кандидатстване на повереното му читалищно заведение по Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 14:48
53. Докладна записка № 08 - 00 4443 / 07.03.2016 г.

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на Мултимодален линеен ускорител за радиохирургия, за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 17 Март, 2016 - 10:38
54. Докладна записка № 08 - 00 4468 / 11.03.2016 г.

от д-р Христо Дечев Дечев - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: За даване на разрешение за позициониране на мобилен ПЕТ-КТ до североизточната част на сградата на Диагностично-консултативен блок на „КОЦ-Бургас” ЕООД

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 14:50
55. Докладна записка № 08 - 00 4447 / 07.03.2016 г.

от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет Бургас и на Комисията  по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 8 Март, 2016 - 10:16
56. Докладна записка № 08 - 00 4454 / 10.03.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 11:26
57. Докладна записка № 08 - 00 4467 / 11.03.2016 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Павлина Станчева Тодорова за съпруга й Йордан Тодоров Тодоров

АКТУЛИЗИРАНО НА: 11 Март, 2016 - 14:36
58. Докладна записка № 08 - 00 4541 / 21.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклад за изпълнението на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и общия устройствен план на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица и техните землища и предложения за изменение на плановете одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас, с което границите на гробищен парк Бургас се привеждат в съответстве с ПУП

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2016 - 17:24
59. Докладна записка № 08 - 00 4556 / 24.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план-схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП - ПРЗ на УПИ XXVIII-1145, кв.63, отреден - "за крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт", кв. Сарафово, гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Март, 2016 - 12:30
60. Докладна записка № 08 - 00 4558 / 25.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Община Бургас, находящ се в гр.Бургас, ул.„Апостол Карамитев“№12, за временно и възмездно ползване на Сдружение „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС“

АКТУЛИЗИРАНО НА: 25 Март, 2016 - 12:30
61. Докладна записка № 08 - 00 4567 / 25.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XІV-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2016 - 11:14
62. Докладна записка № 08 - 00 4568 / 25.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-333 по ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000333, масив 78, местност „Вая кайряк“, землище гр. Българово, за „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 28 Март, 2016 - 11:15
63. Докладна записка № 08 - 00 4574 / 28.03.2016 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас

АКТУЛИЗИРАНО НА: 1 Април, 2016 - 09:19
64. Питане № 08 - 00 4458 / 10.03.2016 г.

от Николай Асенов Тишев - общински съветник от групата на БСП, относно: Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за проектиране и изграждане на закрит басейн и игрище за футбол с трибуни в к-с "Славейков"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ:
АКТУЛИЗИРАНО НА: 10 Март, 2016 - 16:20
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.